Αρχική > Faq > Ποια είναι η τυπική διάταξη της νεκρωσίμου ακολουθίας εις τα Μεθέορτα του Πάσχα;

Ποια είναι η τυπική διάταξη της νεκρωσίμου ακολουθίας εις τα Μεθέορτα του Πάσχα;

Ακολουθία νεκρώσιμος εις τα Μεθέορτα του Πάσχα:
Εν τω οίκω: Ο Ιερεύς βάζει Ευλογητός, το• Χριστός ανέστη αντί Τρισαγίου το• Παναγία Τριάς, Πάτερ ημών, Ότι σου έστιν. Είτα τα τέσσερα Τροπάρια• Μετά πνευμάτων δικαίων..., η αίτησις, η ευχή• Ο Θεός των πνευμάτων, η εκφώνηση. Ότι συ ει η ανάστασις... και η απόλυσις με το• Χριστός ανέστη, αντί του Δι' ευχών.
Εν τω Ναώ• Ο ιερεύς βάζει Ευλογητός, Χριστός ανέστη, υπ' αυτού άπαξ και υπό των ψαλτών δις. Κατόπιν ακολουθεί ο άμωμος και η ακολουθία κανονικά και τέλος αντί τού• Δεύτε τελευταίον ασπασμόν, ψάλλεται το• Αναστάσεως ημέρα και αντί του Δι' ευχών, το• Χριστός ανέστη.
Καθ' οδόν εις τον τάφον ψάλλεται το• Αναστάσεως ημέρα.
Εν τω τάφω αναγινώσκεται το Νεκρώσιμον Τρισάγιον όπως προαναφέρεται εν τω οίκω1.

1 ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ, σ. 253-254.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC