Αρχική > News > Άραγε είμαστε...;

Άραγε είμαστε...;

Ό Θεός θέλει νά είμεθα στήν καθημερινή μας ζωή τέτοιοι, ώστε νά μᾶς άγαποῦν οί άλλοι καί νά μᾶς νοιώθουν εύχάριστους!

Νά μποροῦν νά έπικοινωνοῦν μαζί μας, νά ποῦν τή χαρά τους, τή λύπη τους, τά προβλήματά τους!

Νά νοιώθουν ότι είμαστε καρδιές πού ζοῦμε κοντά ή μία στήν άλλη καί μποροῦμε νά βοηθοῦμε ό ένας τόν άλλον!

† Γέροντας Αίμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC