Αρχική > News > Έάν δέν ύπήρχε Αὐτή...!

Έάν δέν ύπήρχε Αὐτή...!

Έχετε τήν είκόνα τής Παναγίας στό σπίτι σας;
Καντήλι μπροστά στήν είκόνα Της έχετε;
Νά πάρετε τήν Προστάτιδα καί Βοηθό μας, τήν Μητέρα μας, πού είναι στούς ούρανούς καί στήν γή, νά τήν βάλετε στά σπίτια σας! Αύτή είναι ή Βασίλισσα τού Ούρανού καί τής γῆς!
Έάν θά πάρετε Αύτή Τήν Προστάτιδα στά σπίτια σας καί Τής διαβάζετε κάθε πρωΐ, μέ τό καντήλι Της άναμμένο τούς Χαιρετισμούς Της καὶ τό βράδυ τήν Παράκλησή Της, θά Τήν έχετε Βοηθό σέ όλη τήν ζωή σας καί τήν στιγμή τού θανάτου σας καί τήν μέρα τής Κρίσεως...!
Γνωρίζετε πόσο δύναται νά βοηθήσει ή Θεοτόκος Μητέρα μας μπροστά στό Θρόνο τής Παναγίας Τριάδος;
Έάν δέν ύπήρχε Αὐτή, πιστεύω ότι αύτός ό κόσμος, θά έχάνετο άπό πολύ παλαιότερα!

Γέροντος Κλέοπα Ήλιε

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC