Αρχική > News > Ή εύλογία τού πόνου...!

Ή εύλογία τού πόνου...!

«Ό Ίώβ πόνεσε όσο ίσως κανένας άλλος. Ό Θεός έπέτρεψε νά πονέσει, άλλά γιά νά φανεί ή άρετή του!

"Θεέ μου, άκουγα γιά Σένα, Σέ πίστευα καί Σέ δόξαζα, τώρα όμως Σέ είδα!", είπε μέσα στόν πόνο του ό Ίώβ.

Μέ τόν πόνο ξεθεμελιώνεται μέσα στήν ψυχή κάθε ρίζα έγωϊστική, σκληρή• φεύγουν αύτά, καί μένει ό άνθρωπος μέ τήν εύλογία τοῦ Θεοῦ καί εἶναι ταπεινός!

Έχει καί αύτό τό καλό ό πόνος όταν εύλογηθεί! Κάτω άπό άλλες συνθήκες, ύπάρχει κίνδυνος νά ύπερηφανευτείς. Άλλά, όταν εύλογηθείς, άφού πονέσεις, καί μάλιστα πολύ, τότε δύσκολα ύπερηφανεύεσαι. Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, λιώνεις, γίνεσαι στάχτη ένώπιον τοῦ Θεοῦ!

Κανένα λοιπόν παράπονο, κανένα κλώτσημα, καμμιά άντίδραση, άλλά, εί δυνατόν, τόν όποιο πόνο νά τόν άντιμετωπίζεις έτσι:
"Νά 'ναι εύλογημένο, Κύριε! Όπως θέλεις Έσύ!".

Έτσι, ό πόνος μας δέν πάει χαμένος, άλλά θά άξιοποιηθεί! Θά γίνει στήν ψυχή μας μεγάλο καλό!»

† π. Συμεών Κραγιόπουλος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC