Αρχική > News > Ή "εύχή" είναι τό σωσίβιο τής ψυχής καί τού σώματός μας...!

Ή "εύχή" είναι τό σωσίβιο τής ψυχής καί τού σώματός μας...!

«Ή "εύχή" είναι τό σωσίβιο τής ψυχής καί τού σώματός μας. Καί στόν ώκεανό άκόμα νά βρεθείς μέ βάρκα, νά ταξιδεύεις άφοβα!

Διά τής εύχής γίνεται ό άνθρωπος σάν παιδί. Τόν έπαναφέρει στήν άπλότητα καί τήν άθωότητα πού είχε ό Άδάμ στόν Παράδεισο πρίν τήν πτώση. Παύει τή διαφορά τού άλλου φύλου. Άποκτά, άκατανόητη γιά τούς κοσμικούς, τήν εύλογημένη άγία άπάθεια!

Μέ τήν εύχή άγιάζεις τόν τόπο πού κάθεσαι καί τό έργο πού κάνεις. Πρόσεξε τώρα, ό διάβολος στενοχωριέται πού τόν πολεμάς μέ τήν εύχή. Θά προσπαθεί νά σοῦ άποσπά τό νοῦ σου μέ διάφορες σκέψεις. Όλοι οί πειρασμοί σου πρέπει νά ξέρεις, είναι γιά νά σέ έμποδίσουν άπό τήν προσευχή τού Ίησού!»

Άγιος Άμφιλόχιος Μακρῆς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC