Αρχική > News > Ή μίμηση τής εύσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ...!

Ή μίμηση τής εύσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ...!

«Παρηγόρησε ό γερός τόν άρρωστο, ό πλούσιος τόν φτωχό, ό όρθιος τόν πεσμένο, ό χαρούμενος τόν λυπημένο, ό εύτυχισμένος τόν δυστυχισμένο!

Δώσε κάτι στό Θεό ώς δώρο εύχαριστήριο, γιά τό ότι εἶσαι ένας άπ’ αύτούς, πού μποροῦν νά εύεργετοῦν καί όχι άπ’ αύτούς πού έχουν άνάγκη νά εύεργετοῦνται, γιά τό ότι δέν περιμένεις έσύ βοήθεια άπό τά χέρια άλλων, άλλ’ άπό τά δικά σου χέρια περιμένουν άλλοι βοήθεια!

Πλούτισε όχι μόνο σέ περιουσία, μά καί σέ εύσέβεια, όχι μόνο σέ χρυσάφι, μά καί σέ άρετή, ή καλύτερα μόνο σέ άρετή! Γίνε πιό τίμιος άπό τόν πλησίον μέ τήν έπίδειξη περισσότερης καλοσύνης! Γίνε θεός γιά τόν δυστυχισμένο, μέ τή μίμηση τής εύσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ!!!»

Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC