Αρχική > News > Ή μεγαλυτέρα παράκλησις...!

Ή μεγαλυτέρα παράκλησις...!

Σπλάχνο μου τής ψυχής, διατί άθυμείς; Διατί άπελπίζεσαι; Διατί άποκάμνεις;

Ίδού ότι άφησεν ό Θεός τούς δαίμονας νά σέ σινιάσουν όλίγον, νά ίδής πού εύρίσκεσαι. Νά ταπεινωθή ή καρδία σου. Νά γίνης συμπαθής πρός τούς άμαρτάνοντας καί ποσώς νά μήν τούς κατακρίνης. Πώς θά γνωρίσης τής φύσεως τήν άσθένειαν, έάν δέν σέ ξυπνήσουν οί κόρακες;

Έάν ό γλυκύς Ίησούς δέν στείλη τήν Χάριν Του, πώς έσύ θά μάθης τήν τέχνην πασών τών τεχνών; Τώρα μανθάνεις τήν τέχνην, τώρα έχεις μισθόν, τώρα δεικνύεις ότι άγαπάς τόν Χριστόν, όχι όταν εἶναι ή Χάρις. Όταν φύγει ή Χάρις, όχι έσύ καί έγώ, άλλά μήτε οί Άγιοι Απόστολοι δέν θά ήσαν άπόστολοι!

Δι’ αύτό λοιπόν σοῦ έπήρε τήν Χάριν, διά νά γίνης σοφός. Καί πάλιν θά έλθη. Δέν σέ άφήνει. Εἶναι νόμος Θεοῦ. Άλλά πάλιν θά φύγη. Μά καί πάλιν θά έλθη!

Βραδύνει όλίγον θέλων νά σέ διδάξη ύπομονή καί ταπείνωσιν. Τώρα μανθάνεις τόν πόλεμο, παιδί μου. Τώρα κάμνεις ρίζες βαθιές, όπως τά δένδρα, όπου όσον τά φυσά ό άέρας, τόσο ριζώνουν βαθύτερα!

Τέλος, μάρτυς μου ό Θεός, ότι στούς μεγαλύτερούς μου πειρασμούς εύρον τήν μεγαλυτέραν παράκλησιν!

Όσίου Ίωσήφ τού Ήσυχαστού

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC