Αρχική > News > Ή πνευματική δροσιά...!

Ή πνευματική δροσιά...!

Τότε άναπνέουν τά φυτά, έννοῶ τήν νύχτα. Καί ή ψυχή τότε, πολύ περισσότερο άπό έκείνα, δέχεται τήν πνευματική δροσιά!

Έκείνα πού κατά τήν διάρκεια τῆς ήμέρας τά κατέκαυσε ό ήλιος, αύτά δροσίζονται τή νύχτα!

Περισσότερο άπό όποιαδήποτε δροσιά κατεβαίνουν τά δάκρυα τῆς νύκτας καί έναντίον τῶν έπιθυμιῶν καί έναντίον κάθε φλεγμονῆς καί καύσωνα καί δέν άφήνουνε νά πάθουμε κάτι τό φοβερό!

Άγίου Ίωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC