Αρχική > News > Απόσταγμα σοφίας

Απόσταγμα σοφίας

Έχε ύπομονήν εις τας θλίψεις, εις τα ασθενείας σου και φώναξε τον Χριστόν. Kαι η γλυκεία Του και γλυκεία μας Μανούλα να σε σκεπάζει από κάδε κακόν και να οδηγά να ποιής πάντοτε το θέλημα του Υιού της.
Βιάζου να λες διαρκώς την εύχήν, να ελευθερωθείς από όλα τα πάθη. Βιάζου λοιπόν εσύ και οι λοιπές αδελφές να κάνετε υπομονή, να είσαστε ταπεινές, ύπήκουες εις την ήγουμένην. Ό άγιος Κλίμακος λέγει καλύτερον είναι τον Θεόν να λύπησης παρά τον Ήγούμενον. Διότι αν λύπησης τον Θεό έχεις τον Ηγούμενον να δεηθεί διά να σε συγχωρήσει. Αλλά αν τον Ήγούμενον θά λυπήσης, τις θα προσευχηθεί διά εσένα; Να έχετε μεταξύ σας αγάπην, ομόνοια και άδιάλειπτον την ευχήν. Εάν την ευχή κατορθώσετε, όλα αυτά τα αγαθά είναι μέσο.
Βιαστείτε, και όταν κάμετε την αρχήν, γλυκύς Ιησούς θά σας βοηθήσει.

Ανέκδοτες επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή, Επιστολή 28, σ. 216-218.

Αφές το ίδιον θέλημα, διά να εύρης στην ψυχή ειρήνην. Το γάρ θέλημα του ανθρώπου γέγονε τοίχος χαλκούς, και εμποδίζει τον φωτισμό• και την ειρήνην. Βλέπε παράδειγμα τον γλυκύν Ιησούν, όπου έγένετο προς τον Άναρχον Αυτού Πατέρα «υπήκοος μέχρι θανάτου θανάτου δε σταυρού». Δέδωκε το σώμα εις μάστιγας και τας σιαγόνας εις ραπίσματα και το πρόσωπον ουκ επεστράφη από εμπτυσμάτων. Οράς, αδελφή μου, πόσην Αγάπη προς ημάς έδειξαν ό γλυκύς Κύριος;
Λοιπόν, έγκόλπιον της ψυχής μου, ας αφήσουμε και ημείς τα ιδικά μας θελήματα ας αφήσωμεν και τοις πταίουσιν εις ημάς και τότε μετά παρρησίας θα είπωμεν «άφες ήμΐν τά όφειλήματα ημών, ώς καί ήμεις άφίεμεν τοις όφειλέταις ημών». Πάντες γάρ άνθρωποι είμεθα - εκ του χοός γεγενημένοι και πάντες ημάρτομεν. Πηλός είμεθα- άγνοιαν έχομεν. Ο πηλός τον πηλόν κλέπτει - ο πηλός τον πηλόν υβρίζει - ο πηλός τον πηλόν συκοφαντεί - ο πηλός του πηλού επαίρεται - ο πηλός τον πηλόν πλουτεί - ο πηλός του πηλού άρχει - ο πηλός τον πηλόν δέρει - ο πηλός τον πηλόν φυλακίζει. Και, εν γένει, ο πηλός του πηλού θεωρείται σοφότερος. δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος και πλούτων ανοησία και άγνοιαν της υπάρξεώς του, του πόθεν και που ευρέθη, πώς έγεννήθη, ποιός ό προορισμός του- που καταλήγεί τί τό μετά ταϋτα. "Όλα, λοιπόν αυτά, επειδή τα κατεβρόγχθισεν η λήθη κα η άγνοια και γέγονε χάος αναισθησίας, εκ τούτο οδυνώμεδα εδώ καί εις την άλλη ζωήν.

Ανέκδοτες επιστολές του Γέροντα Ιωσήφ του ησυχαστή, Επιστολή 6, σ. 149-152.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC