Αρχική > News > Αύτή εἶναι ή πνευματική έργασία...!

Αύτή εἶναι ή πνευματική έργασία...!

Όσο μπορείτε, αύτό νά κοιτάζετε: Πώς νά άναπαύετε τόν άλλον καί νά άφήνετε τόν έαυτό σας έν λευκώ, στά χέρια τοῦ Θεοῦ! Αύτή εἶναι ή πνευματική έργασία πού πρέπει νά κάνετε!

Καί άσκηση άν κάνετε, δέν ώφελεί, γιατί άν κανείς δέν κάνει αύτήν τήν έργασία, δουλεύει σέ άλλη συχνότητα άπό τήν συχνότητα τοῦ Θεοῦ!

Πάνε όλα μετά χαμένα, καί οί μετάνοιες καί οί νηστείες...
Δέν λέω αύτά νά μήν γίνονται, άλλά νά μή νομίζει κανείς, ότι έπειδή κάνει έκείνο, καί έκείνο... εἶναι έντάξει!

Άγιος Παΐσιος ό Άγιορείτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC