Αρχική > News > Αύτός ήταν ό Κύριος...!

Αύτός ήταν ό Κύριος...!

Οί πιστοί πού είχαν συγκεντρωθεί μπροστά στό κελί του, παρακάλεσαν τόν Άγιο Γαβριήλ νά τούς διδάξει κάτι ψυχωφελές!
Τότε έκείνος τούς είπε: "Τώρα έρχεται τό Άγιο Πνεύμα! Θά δούμε ποιός θά Τό ύποδεχθεί!
Ύστερα άπό λίγο κατέφθασε ένας ζητιάνος. Ό Άγιος σηκώθηκε, τού έφερε ρούχα καί φαγητό άπό τό κελί του, τού μίλησε γλυκά καί τόν άφησε νά φύγει!
Έπειτα στράφηκε στούς ύπόλοιπους καί τούς είπε: "Μά εἶστε άνόητοι; Αύτός ήταν ό Κύριος!

Άγιος Γαβριήλ ό διά Χριστόν Σαλός καί Όμολογητής

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC