Αρχική > News > Γλυκιά μου Μανούλα...!

Γλυκιά μου Μανούλα...!

Κλάψε καί φώναζε μέ άγάπη πολλήν:
«Γλυκιά μου Μανούλα, βοήθησέ με, όδήγησέ με πῶς νά σωθῶ! Μεσίτευσε, Μάνα μου, είς Τόν Υίόν Σου νά μέ όδηγήσει πῶς νά σωθῶ! Τί εἶναι τό θέλημά Του νά κάνω, καί τί άπό Αύτόν νά ζητῶ!

Νά μοῦ άνοίξει τούς όφθαλμούς τῆς ψυχῆς, ὅπου εἶναι κλειστοί καί δέν Τόν βλέπω, ὅταν Έκεῖνος μέ βλέπει είς κάθε στιγμή, άλλά συνεχῶς Τόν λυπῶ...!»

Όσιος Ίωσήφ ό Ήσυχαστής

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC