Αρχική > News > Δικό Σου είναι, Παναγία μου...!

Δικό Σου είναι, Παναγία μου...!

Άληθινοί Χριστιανοί οί Ήρωες τού '21!

Καθώς ό Κωνσταντίνος Κανάρης, μετά τήν πυρπόληση τής τουρκικής ναυαρχίδας έπέστρεφε νικητής, ή Δημογεροντία τού άπένειμε δάφνινο στεφάνι. Ό δοξασμένος πυρπολητής τό δέχτηκε μέ συγκίνηση καί κατευθύνθηκε άμέσως στήν Έκκλησία! Έκεί προσκύνησε, κάνοντας εύλαβικά τό σημείο τού Σταυρού καί άπέθεσε τό στεφάνι του στά πόδια τής Θεοτόκου!
"Δικό Σου είναι, Παναγία μου!", ψιθύρισε ταπεινά καί βγήκε άπό τόν Ναό.

Μέ τέτοια Πίστη μεγαλούργησαν τότε ή Πατρίδα μας καί οί ύπερασπιστές τής έλευθερίας της!!!

Ί.Ν. Άγ. Δημητρίου Πειραιώς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC