Αρχική > News > Δώσε λογαριασμό στόν έαυτό σου...!

Δώσε λογαριασμό στόν έαυτό σου...!

Λίγα λεπτά πρίν κοιμηθείς, συλλογίσου καλά τήν συμπεριφορά σου! Τί έκανες όλη τήν ήμέρα, τί δέν σοῦ άρεσε, τί άμαρτίες έκανες, τί δέν έπρεπε νά πείς; Δώσε λογαριασμό στόν έαυτό σου! Πάντα νά εἶσαι σέ έπαγρύπνηση μέ τόν έαυτό σου!

Άγιος Γαβριήλ ό διά Χριστόν Σαλός καί Όμολογητής (†1929-1995†)

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC