Αρχική > News > Εἶναι θέμα καρδιᾶς...!

Εἶναι θέμα καρδιᾶς...!

«Γιά νά έχει ένας άνθρωπος καρπούς δέν εἶναι θέμα νηστείας, άλλά εἶναι θέμα καρδιᾶς!

Οί καρποί δέν εἶναι θέμα έφαρμογής μιᾶς έντολής άλλά εἶναι θέμα καρδιᾶς!

Γιατί όλες οί έντολές καί όλοι οί κανόνες τοῦ Θεοῦ εἶναι ύπηρέτες τής καρδιᾶς!

Θερμαίνουν, καθαρίζουν, φωτίζουν, ποτίζουν, προφυλάσσουν, ξεχορταριάζουν, σπέρνουν σπόρο στήν καρδιά γιά νά συλλάβει, νά μεγαλώσει καί νά ώριμάσει ό καρπός στό χωράφι τής καρδιᾶς!

Άκόμη καί όλα τά καλά έργα, πού κάνει ό άνθρωπος, εἶναι τό μέσο καί όχι καρπός!»

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC