Αρχική > News > Ζητάτε καθημερινά άπό τό Θεό τήν άγάπη...!

Ζητάτε καθημερινά άπό τό Θεό τήν άγάπη...!

Έπιδιώκετε τήν άγάπη! Ζητάτε καθημερινά άπό τό Θεό τήν άγάπη! Μαζί μέ τήν άγάπη έρχεται καί όλο τό πλήθος τών άγαθών καί τών άρετών!

Άγαπάτε γιά ν’ άγαπάστε καί σείς άπό τούς άλλους. Δώστε στό Θεό όλη σας τήν καρδιά, ώστε νά μένετε στήν άγάπη!
«Ό μένων έν τή άγάπη έν τώ Θεώ μένει καί ό Θεός έν αύτώ μένει» (Α’ Ίωάν. 4,16).

Όφείλετε νά έχετε πολλή προσοχή στίς μεταξύ σας σχέσεις καί νά εύλαβείστε ό ένας τόν άλλον ώς πρόσωπα ίερά, ώς είκόνες τοῦ Θεοῦ!
Νά μήν άποβλέπετε ποτέ στό σώμα ή στήν όμορφιά του, άλλά στήν ψυχή!

Προσέχετε τό αίσθημα τής άγάπης, γιατί όταν ή καρδιά δέν θερμαίνεται άπό τήν καθαρή προσευχή, ή άγάπη κινδυνεύει νά γίνει σαρκική καί άφύσικη - κινδυνεύει νά σκοτίσει τό νοῦ καί νά κατακάψει τήν καρδιά!

Πρέπει νά έξετάζουμε καθημερινά μήπως ή άγάπη μας δέν άπορρέει άπό τό σύνδεσμο τής κοινής μας άγάπης πρός τό Χριστό∙ μήπως δέν πηγάζει άπό τό πλήρωμα τής άγάπης μας πρός τόν Κύριο!

Αύτός πού άγρυπνεί νά διατηρήσει άγνή τήν άγάπη, θά φυλαχθεί άπό τίς παγίδες τοῦ πονηροῦ πού προσπαθεί σιγά σιγά νά μετατρέψει τήν χριστιανική άγάπη σέ άγάπη κοινή καί συναισθηματική!

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC