Αρχική > News > Η ιεροπρέπεια του κληρικού

Η ιεροπρέπεια του κληρικού

Η ιεροπρέπεια δια τον κληρικόν, και δη τον επίσκοπον, είναι ο αληθής στολισμός ο περικοσμών αυτόν υπέρ πάντα κόσμον, ο καθιστών αυτόν πανταχού και πάντοτε περίβλεπτον, ο αναδεικνύων αυτόν τοις πάσι σεβασμόν και ο επισπώμενος την ευλάβειαν πάντων.

Ο ιεροπρεπής ιερεύς επαναπαύει τας καρδίας των πιστών, φέρει την ειρήνην της συνειδήσεώς των, γίνεται τύπος και υπογραμμός του χριστιανικού βίου και αποβαίνει η αισθητή και ζώσα εικών της χριστιανικής θρησκείας, ήτις προβάλλεται προς τας όψεις απάντων, καθ ην η θειότης των ευαγγελικών αρχών κρίνεται και παρά των εκτός της Εκκλησίας, οίτινες, θαυμάζοντες την εικόνα, θαυμάζουσι την θείαν ημών πίστιν, λέγοντες: «Ίδε οποίους αναδεικνύει ποιμένας λαών ο χριστιανισμός».

Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

http://agiabarbarapatras.blogspot.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC