Αρχική > News > Θέμα καρδιάς...!

Θέμα καρδιάς...!

Γιά νά έχει ένας άνθρωπος καρπούς δέν εἶναι θέμα νηστείας, άλλά εἶναι θέμα καρδιάς! Οί καρποί δέν εἶναι θέμα έφαρμογής μιάς έντολής άλλά εἶναι θέμα καρδιάς! Γιατί όλες οί έντολές καί όλοι οί κανόνες τοῦ Θεοῦ εἶναι ύπηρέτες τής καρδιάς: Θερμαίνουν, καθαρίζουν, φωτίζουν, ποτίζουν, προφυλάσσουν, ξεχορταριάζουν, σπέρνουν σπόρο στήν καρδιά γιά νά συλλάβει, νά μεγαλώσει καί νά ώριμάσει ό καρπός στό χωράφι τής καρδιάς! Άκόμη καί όλα τά καλά έργα, πού κάνει ό άνθρωπος, εἶναι τό μέσο καί όχι καρπός...!

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

https://www.pemptousia.gr/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC