Αρχική > News > Κύριε Ίησού Χριστέ, έλέησόν με...!

Κύριε Ίησού Χριστέ, έλέησόν με...!

Πρόστρεχε στόν Χριστό, παρακαλώντας Τον δυνατά, έπίμονα καί άκατάπαυστα, όπως ό τυφλός τότε, στήν Ίεριχώ: «Ίησού, υίὲ Δαβίδ, έλέησόν με!».

Κι’ Έκείνος, όπως τότε, θά σέ ρωτήσει μυστικά: «Τί σοί θέλεις ποιήσω;».

Έσύ, ό τυφλός στήν ψυχή, θά πείς: «Κύριε, ίνα άναβλέψω!».

Ό Χριστός, βλέποντας τήν πίστη σου, τή μετάνοιά σου, τή ζέση τής ίκεσίας σου, θά σέ σπλαχνιστεί καί θά σέ θεραπεύσει, χαρίζοντας στήν ψυχή σου τό φῶς!

Άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC