Αρχική > News > Νά έπιστρέψεις καί νά μείνεις σταθερά στόν Θεό...!

Νά έπιστρέψεις καί νά μείνεις σταθερά στόν Θεό...!

Πήρες τήν άπόφαση νά πάς στόν Θεό νά πλυθείς, άλλά δέν σημαίνει ότι πλύθηκες κιόλας. Τό θέμα εἶναι νά έπιστρέψεις στόν Θεό καί νά μείνεις σταθερά έκεί, καί θά καθαρισθεί ή ψυχή σου σιγά-σιγά!
Ό Θεός δέχεται τή μετάνοιά σου, σέ συγχωρεί, άλλά ύστερα άπό χρόνια θά δείς πόσο έπιφανειακή ήταν αύτή ή μετάνοια. Είχε βέβαια μιά δόση είλικρίνειας, άλλά πήγαινε μόνο ώς ένα σημείο.
Έχεις πολύ δρόμο άκόμη μπροστά σου...

+ π. Συμεών Κραγιόπουλος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC