Αρχική > News > Νά έτοιμαστούμε, γιά νά μήν πεθάνουμε...!

Νά έτοιμαστούμε, γιά νά μήν πεθάνουμε...!

«Σέ έρώτηση πώς πρέπει νά έτοιμαστούμε καλύτερα, γιά νά ύποδεχθούμε τόν θάνατο, ό Γέρων άπάντησε:
– Νά έτοιμαστούμε, γιά νά μήν πεθάνουμε! Ένα ρητό λέει: “Έάν πεθάνεις, πρίν πεθάνεις, δέν θά πεθάνεις όταν πεθάνεις!”.

Ή προετοιμασία μας, πού θά πρέπει νά γίνεται σέ όλόκληρη τήν ζωή μας, συνίσταται στά έξής τέσσαρα σημεία:
α) Νά πεθαίνουμε συνεχώς πρός τήν άμαρτία.
β) Νά μή θαρρούμε γιά ό,τι καλό κάναμε στόν έαυτό μας καί αύτοεπαινούμεθα.
γ) Όσο καί νά σφάλλουμε, νά μήν άπελπιζώμεθα καί
δ) Νά γνωρίζουμε ότι ό Θεός παραχωρεί νά άμαρτάνουμε, γιά νά ταπεινωθούμε.
Άλλιώς δέν μπορούμε νά είσέλθουμε στήν Βασιλεία τών Ούρανών!».

✞Γέροντας Άνθιμος Άγιαννανίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC