Αρχική > News > Νά γίνουμε άρεστοί στόν Θεό...!

Νά γίνουμε άρεστοί στόν Θεό...!

Έχουμε τόσες υποθέσεις, τόσες στενοχώριες, τόσους πειρασμούς! Δέν μᾶς έμποδίζει τίποτε νά παραμερίσουμε γιά λίγα λεπτά καί νά σηκώσουμε τά χέρια μας στόν Θεό!
O Θεός άγαπάει πάρα πολύ τήν προσευχή ένός μικρού παιδιού! Μέ τήν άπλότητα καί τήν άκακία, πού ένα μικρό παιδί μιλάει στήν μητέρα του καί τής ζητάει όρισμένα πράγματα, μέ αύτόν τόν τρόπο προσευχής μπορούμε καί έμείς νά γίνουμε άρεστοί στόν Θεό!

+ Γέροντος Έφραίμ Φιλοθεΐτου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC