Αρχική > News > Νά προσπίπτεις στά πόδια τού Θεού τής άγάπης...!

Νά προσπίπτεις στά πόδια τού Θεού τής άγάπης...!

Νά πιστεύεις, νά έλπίζεις καί ν’ άγαπάς, κυρίως ν’ άγαπάς, άδιαφορώντας γιά τά έμπόδια!
Ν’ άγαπάς τόν Θεό πάνω άπ’ όλα καί τόν πλησίον σου σάν τόν έαυτό σου!
Άν δέν έχεις άρκετή δύναμη γιά νά διατηρήσεις στήν καρδιά σου αύτούς τούς άνεκτίμητους θησαυρούς, νά προσπίπτεις συχνά στά πόδια τού Θεού τής άγάπης!

Άγιος Ίωάννης τής Κρονστάνδης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC