Αρχική > News > Οἱ Δέκα Ἐντολὲς (παιδικό)

Οἱ Δέκα Ἐντολὲς (παιδικό)Πρόκειται γιά τόν πρῶτο γραπτό Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ρύθμιζε τή θρησκευτική, κοινωνική, οἰκογενειακή καί ἠθική ζωή τῶν ἀρχαίων Ἑβραίων μέ τρόπο ὥστε νά ἐκπληρώνεται ἡ ἀρετή καί νά ἀποφεύγεται ἡ ἁμαρτία. Οἱ Δέκα Ἐντολές, ἦταν γραμμένες ἐπάνω σε δύο λίθινες πλάκες (Ἕξ. 32,15), χαραγμένες ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό (Ἕξ. 32,16) ἀλλά τίς ἄκουσε καί ὁ ἴδιος ὁ Μωϋσῆς ὡς αὐτήκοος μάρτυς ἐπάνω στό ὅρος Σινά (Ἕξ. 20,1).

Τά περιστατικά τῆς παραδόσεως καί παραλαβῆς τῶν Δέκα Ἐντολῶν, καθώς καί τό περιεχόμενό τους, τά γνωρίζουμε κάτω ἀπό δύο μορφές. Ἡ μία εἶναι στά Ἔξοδ. 20,2—17 καί ἡ ἄλλη στό Δεύτ. 5,6—21 καί ἴσως ἀποτελοῦν ἐπεξεργασίες μίας καί τῆς ἴδιας πηγῆς (πρβλ. Λευιτ. 19,2—4. 11—13).
Οἱ ἐντολές αὐτές εἶναι (Ἕξ. 20,2-17):
 • Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου. Οὐκ ἔσονται σοί θεοί ἕτεροι πλήν ἐμοῦ.

 • Οὐ ποιήσεις σεαυτῶ εἴδωλον, οὐδέ παντός ὁμοίωμα. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδέ μή λατρεύσεις αὐτοῖς.

 • Οὐ λήψει τό ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπί ματαίω οὐ γάρ μή καθαρίση Κύριος ὁ Θεός σου τόν λαμβάνοντα τό ὄνομα αὐτοῦ ἐπί ματαίω.

 • Μνήσθητι τήν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. Ἐξ ἡμέρας ἐργά καί ποιήσεις πάντα τα ἔργα σου. Τή δέ ἡμέρα τή ἑβδόμη σάββατα Κυρίω τῷ Θεῶ σου, οὐ ποιήσεις ἐν αὐτή πᾶν ἔργον.

 • Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου, ἴνα εὖ σοί γένηται, καί ἴνα μακροχρόνιος γένη ἐπί τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσι σοί.

 • Οὐ μοιχεύσεις.

 • Οὐ κλέψεις.

 • Οὐ φονεύσεις.

 • Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατά τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.

 • Οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.


 • Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐξῆρε ὡς τή μέγιστη καί τήν πρώτη των ἐντολῶν, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν πλησίον (Ματθ. 22,36—40), μέ μιά διπλή κατεύθυνση πού θυμίζει τόν Δεκάλογο: οἱ 4 πρῶτες ἐντολές ἀφοροῦν καθήκοντα ἀπέναντι στόν Θεό, ἐνῶ οἱ 6 ἄλλες ἀναφέρονται σέ ἐπιταγές πού ἀφοροῦν τόν συνάνθρωπο, ἄν καί "ἡ παλαιοδιαθηκική ἔννοια τοῦ ὀροῦ 'πλησίον'...εἶναι ἀρκετά περιορισμένη σέ σχέση μέ τήν ἀντίστοιχη καινοδιαθηκική".

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC