Αρχική > News > Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου)

Ο Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος (5 Δεκεμβρίου)

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης

Tῶν ὁσίων ἀκρότης καὶ ἀγγέλοις ἐφάμιλλος ὡς γὰρ ἡγιασμένος ἐδείχθης ἐκ παιδός, Σάββα ὅσιε. Οὐράνιον γὰρ βίον ἀπελθῶν, πρὸς ἔνθεον ζωὴν χειραγωγεῖς διὰ λόγου τε καὶ πράξεως ἀληθοῦς, τοὺς πίστει ἐκβοῶντας σοι. Δόξα τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.
Tags:

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC