Αρχική > News > Πάρε θάρρος καί βάλε άρχή...!

Πάρε θάρρος καί βάλε άρχή...!

Μή λυπάσαι νά ύποτάσσεις τή σάρκα σου γιά χάρη τού Χριστού, γιατί Έκείνος τήν έπλασε!

Μήν τρομάζεις μπροστά στούς πόνους, γιατί Έκείνος έχει τή δύναμη κάθε πληγή νά θεραπεύσει!

Μή λυπάσαι νά Τού προσφέρεις όλόκληρη τήν ύπαρξή σου, γιατί Έκείνος θά τήν άνακαινίσει, θά τή δοξάσει στή Βασιλεία τών Ούρανών!

Όπως ό Χριστός ύπέφερε γιά χάρη σου, ύπόφερε κι έσύ γιά χάρη τού Χριστού!

Ρίξε ένα βλέμμα γύρω σου καί δές πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόσες θλίψεις ύπάρχουν στούς άνθρώπους!

Όσο κι άν πονᾶς, ύπάρχουν άλλοι πού πονούν περισσότερο. Όσο κι άν δυστυχείς, ύπάρχουν άλλοι πού δυστυχούν περισσότερο!

Δόξασε κι εύχαρίστησε τόν Θεό πού δέν σοῦ στέλνει πιό μεγάλες συμφορές!

Πάρε θάρρος, βάλε άρχή καί εύαρέστησέ Τον μέ τόν πνευματικό άγώνα σου!

Μέ λίγο προσωρινό κόπο θ’ άπολαύσεις αίώνια καί άτελεύτητα άγαθά!

Άγιος Δημήτριος τοῦ Ροστώφ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC