Αρχική > News > Παράκληση συνεχῆ...!

Παράκληση συνεχῆ...!

«Ἄρπαζε εἰς τήν ἀγκαλιά σου τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ὡς νά εἶναι ζῶσα ἡ Παναγία, ὡσάν τήν μανούλα σου ὅταν ἤσουν μικρή!

Λέγε Της ὅλον τόν πόνον σου καί βρέχε Την μέ τά δάκρυά σου τά καθαρά καί θά ἐξαντλεῖς παράκληση συνεχῆ!

Ή Παναγία εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ἀσφάλεια τοῦ άνθρώπου!

Καί εἶναι ἀδύνατον ἕνας ἄνθρωπος νά κάνει εὐχή καί νά μήν ἀνακαλύψει τήν Παναγία μέσα εἰς τήν ζωήν του!

Γίνου λοιπόν ἕνα παιδάκι μικρόν, μέ τήν παιδικήν του άπλότητα, καί ρίξου στούς πόδας τῆς γλυκιᾶς σου Μανούλας, τῆς Παναχράντου Μητρός Του, ὅπου βαστάζει ὡς βρέφος μικρόν, τόν Μέγαν Θεόν!»

Ὅσιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC