Αρχική > News > Περὶ ὁράσεων καὶ ἐπιφανειῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόσμον

Περὶ ὁράσεων καὶ ἐπιφανειῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόσμον

Mὲ ποῖον τρόπον φαίνεται πολλάκις ὡς ἄνθρωπος ὁ Ἄγγελος [...]• καὶ ἂν δύνανται οἱ Ἄγγελοι νὰφανῶσιν εἰς ἄλλας μορφάς.
Τὸν τρόπον μὲν τῶν τοιούτων ὁράσεων καὶ ἐπιφανειῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὸν κόσμον, πάτερ καὶ ἀδελφέ, ὁ Θεὸς μόνος δύναται νὰ ἠξεύρη καθαρά, ὁ ὁποῖος ἐκ τοῦ μηδενὸς ἔπλασε τὸ πᾶν καὶ τοὺς λόγους ἑνὸς ἑκάστου τῶν ὄντων μόνος ἠξεύρει• ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τῶν ἁγίων τοῦτο μόνον ἐμάθομεν, ὅτι συνέβησαν πολλάκις ὀπτασίαι Ἀγγέλων, μὲ ποῖονδὲ τρόπον γίνονται δὲν τὸ ἐμάθομεν. Αὑταὶ δὲ αἱ ὀπτασίαι μόνον ἐν εἴδει ἀνθρώπου ἔγιναν, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλας μορφάς⋅ καὶ τετράμορφα μὲν τὰ Χερουβὶμ καὶ Πολυόμματα καὶ Τετραπτέρυγα λέγονται καὶ τέσσαρας κεφαλὰς ἔχοντα καὶ ἄλλην μὲν κεφαλὴν ὁμοίαν μὲ ἀετοῦ ἄλλην δὲ ὁμοίαν μὲ βοός,ἄλλην δὲ μὲ λέοντος καὶ ἄλλην μόσχου, καὶ δι’ ἕκαστον ἐξ αὐτῶν ἁρμόζοντα νοήματα καὶ διάφορα οἱ ἅγιοι ἐπιφέρουσι. Καὶ τὰ Σεραφὶμ δὲ ἑξαπτέρυγα τὰ ὠνόμασαν οἱ προφῆται καὶ θερμαίνοντα καὶ πυρόεντα καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἔμπυρα, ἤγουν ὁλόφωτα ὀνομάζονται, καθὼς καὶ τὰ Χερουβὶμ χύσιν γνώσεως μᾶς τὰ ἐδίδαξαν οἱ ἅγιοι, ἐπειδὴ χύνουσι τὴν θείαν γνῶσιν εἰς τὸν κόσμον καὶ ὅτι πόδας καὶ χεῖρας εἰκονίζουσιν ὁ Ἄγγελος δέ, τὸν ὁποῖον εἶδεν ὁ Ἰησοῦς ὁ Ναυῆ, ἦτο ἀνὴρ κρατῶν ρομφαίαν,καὶ ἐκεῖνος τὸν ὁποῖον εἶδεν ὁ Δανιήλ, ἦτον ἀνὴρ ἐνδεδυμένος ἔνδυμα μακρὸν μέχρι τῶν ποδῶν, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἦσαν ὡς φλὸξ πυρὸς καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὄχλου ἦτο.Καὶ ἄλλοι δὲ Ἄγγελοι ἐν σχήματι ἀνθρώπου ἐφάνησαν καὶ ἄλλος μὲν παλαιῶν ἐδείχθη, καθὼς εἰς τὸν Ἰακώβ• ἄλλος λαλῶν εἰς τὸν Ἀβραὰμ διὰ νὰ μὴ σφαγῇ ὁ Ἰσαάκ⋅ ἄλλος δεικνύων εἰς τὸν Μωυσῆν τὴν θεωρίαν ἐκείνην ἐν τῇ Βάτῳ• ἄλλος εὐαγγελιζόμενος εἰς τὴν Θεοτόκον Παρθένον τὴν κοσμοσωτήριον αὐτῆς σύλληψιν•

ἄλλοι εἰς τὰς μυροφόρους γυναῖκας ἐφάνησαν εἰς τὴν Ἀνάστασιν⋅ καὶ οἱ μὲν ὡς θρόνοι, οἱ δὲ ὡς τροχοί, οἱ δὲ ὡς φλὸξ πυρός, οἱ δὲ ραβδοφόροι, οἱ δὲ ἐνδεδυμένοι λευκὰ ἐνδύματα καὶ ἁπλῶς ἐν διαφόροις μορφαῖς καὶ εἰς διάφορα σχήματα ἐφάνησαν. Τί λοιπὸν πρέπει νὰσυμπεράνωμεν; ὅτι καὶ ἡ φύσις αὐτῶν νὰ εἶναι τοιαύτη, καθὼς ἐφάνησαν, δηλαδὴ θρόνοι, τροχοί, ἄνθρωποι καὶ τὰ ἑξῆς οὐχί• Διότι εἶναι ἀσχημάτιστοι καὶ ἀνείδεοι• δηλαδὴ χωρὶς σχήματος καὶ εἴδους ὡς ἀσώματοι, καθὼς παρὰ τῶν πατέρων ἐμάθομεν. Πᾶνδὲ νοερὸν καὶ ἀσώματονεἶναι καὶ ἀνείδεον [...].
Τί λοιπὸν ἀκολουθεῖ; ἄρα ὅλα αὐτὰ τὰ φαινόμενα σχήματα καὶ εἴδη τῶν Ἀγγέλων εἶναι καὶ ψευδῆ; οὐχί, μὴ γένοιτο•ὅλαι εἶναι εἰκόνες καὶ τύποι θείων ἐνεργειῶν καὶ δεικνύουσι μὲ τρόπον τὸ ἔργον καὶ τὴν δύναμιν ἑκάστου τῶν Ἀγγέλων.

Αὐτοὶ κατὰ μὲν τὸ ἄυλον καὶ ἀσώματον τῆς φύσεως αὐτῶν εἶναι ἀσχημάτιστοι• κατὰ τὰ εἴδη δὲ αὐτὰ καὶ τὰ σχήματα εἰκονίζουσι τὴν ἀποστολήν, δηλαδὴ τὸ ἔργον, διὰ τὸ ὁποῖον ἐστάλησαν εἰς τὸν κόσμον παρὰ τοῦ Θεοῦ, ὁμοίως καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐνέργειαν αὐτῶν, καὶ ἐφάνησαν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς εἶναι δυνατὸν νὰ φανῇ Ἄγγελος πρὸς ἄνθρωπον, διότι, ἂν δὲν ἐλάμβανον οἱ Ἄγγελοι τοιαῦτα σχήματα, πῶς ἠδύναντο νὰ τοὺς ἴδωσιν οἱ ἄνθρωποι, διότι τὸ ἄυλον τῆς φύσεως μήτε εἰς τὴν ὅρασιν μήτε εἰς ἄλλην τινὰ τῶν αἰσθήσεων ὑποπίπτει. Δὲν εἶναι λοιπὸν κατὰ φύσιν οἱ Ἄγγελοι μήτε λέοντες μήτε μόσχοι μήτε ἄνθρωποι ἢ ἀετοί, καθὼς ἐφάνησαν⋅ ἀλλὰ τὰ μέν, δηλαδὴ τὸ εἶδος τοῦ ἀετοῦ, τὸ ὑψηλὸν δηλοῖ, τὸ νοερὸν καὶ ἐλαφρὸν τῆς φύσεώς του καὶ ὅτι ἐνατενίζουσι πρὸς τὸν νοητὸν Ἥλιον, ἐπειδὴ ἀφ’ ὅλων τῶν ὀρνέων ὑψιπετέστερος ὁ ἀετὸς εἶναι καὶ μόνος ἀσκαρδαμυκτὶ δύναται νὰ ἴδῃ πρὸς τὸν ἥλιον. Τὸ δὲ ἀνθρωπόμορ φον δηλοῖ μὲ τρόπον τὴν συνέργειαν αὐτῶν τῶν Ἀγγέλων εἰς τὴν ἀνάπλασιν τὴν ἡμετέραν διὰ τοῦ μυστηρίου τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου καὶ τῆς σπουδῆς καὶ προθυμίας αὐτῶν διὰ νὰ διορθώσωμεν ἑαυτοὺς πρὸς τὴν θείαν εἰκόνα καὶ τὴν ἐπιμέλειαν διὰ νὰ σώσωσι τὸν ἄνθρωπον. Τὸ δὲ τοῦ μόσχου δηλοῖ τὸ δουλικὸν ἡμῶν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸ πρὸς ἐργασίαν ἀκάματον καὶ ἀκατάπαυστον ἡμῶν εἰς τὴν ἐργασίαν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ καλοῦ• δηλοῖ δὲ ἔτι καὶ τὸ καθαρὸν πρὸς τὰς ἀύλους θυσίας, ἤγουν τὴν θείαν ἱερουργίαν, καὶ πρὸς τὴν θυσίαν τῶν παθῶν ἡμῶν. Τὸ τοῦ λέοντος δὲ δηλοῖ τὸ βασιλικὸν καὶ θεῖον καὶ πλῆρες ζήλου καὶ ὁρμῆς ἐναντίον ἐκείνων ὅσοι κινοῦνται κατὰ τοῦ Κτίσαντος.

Ἐν τούτοις καὶ αἱ ράβδοι καὶ αἱ ζῶναι τὸ ἀρχικὸν καὶ ἐξουσιαστικὸν τούτων τῶν Ἀγγέλων καὶ ἰσχυρὸν σημαίνουσι• τὸ φωτιστικὸν δὲ καὶ λευκὸν τὴν καθαρότητα σημαίνουσι καὶ ἁγιωσύνην καὶ τὸ θεοειδὲς αὐτῶν τῶν Ἀγγέλων, τὰ ὁποῖα διὰ μέσου αὐτῶν καὶ ἡμεῖς ἔχομεν. Τὸ πυροειδὲς δὲ δηλοῖ τὸ καταφλέγον τὴν κακίαν καὶ τὸ φωτίζον τοὺς εὑρισκομένους εἰς τὸ σκότος τῆς ἁμαρτίας καὶ τῆς πλάνης• τὰ πτερὰ δὲ σημαίνουσι τὸ νοερὸν καὶ ὑψηλὸν τοῦ νοὸς καὶ ἁπλῶς ἕκαστον τῶν σχημάτων, τὰ ὁποῖα ἀνέλαβαν οἰκονομικῶς οἱ Ἄγγελοι, ἀσχημάτιστοι ὄντες καὶ ἀσώματοι, φανερώνει καὶ παριστᾶ τὰς ἑκάστου αὐτῶν ἐνεργείας πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Συμεών Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Τὰ ἅπαντα», ἐκδ. Βασ. Ρηγόπουλου
Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία Νοέμβριος 2009

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC