Αρχική > News > Προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν

Προς τον Κύριον Ιησούν Χριστόν

Ο αρχέκακος όφις, ο πονηρότατος διάβολος, χρησιμοποιεί τώρα κάθε δυνατόν τρόπον δια να διασκόρπιση την ποίμνην Σου. Γνωρίζομεν, αββά και πιστεύομεν ότι θα βοηθήσης την Εκκλησία Σου και θα την οδήγησης εις τον εύδιον λιμένα της ουρανίου Βασιλείας Σου.

Το βύσσινο χρώμα των ιματίων της συμβολίζει την χάριν και την αγιότητα των ψυχών. Είναι ακόμη τα αίματα, τα αίματα των πιστών, τα όποια είναι η στολή και η δόξα της Εκκλησίας. «Και εδόθη αύτη ίνα περιβάλληται βύσσινον λαμπρόν καθαρόν το γαρ βύσσινον τα δι­καιώματα των αγίων εστί» (Αποκ. φ' 8).

Προσπίπτομεν εν μετανοία ενώπιόν Σου και Σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να μείνωμεν εις την υπακοήν Σου και να κρατήσωμεν την ομολογία Σου. Να διατηρήσωμεν δε δια την ψυχήν μας «ένδυμα γάμου», δια να μην αίσχυνθώμεν εν ήμερα της Κρίσεως, όταν θα αποδώσης εκάστω κατά τα έργα αυτού.

Πρόσδεξαι την δέησιν ταύτην, σεπταίς λιταίς της αγνής Θεομήτορος" παράτεινον το έλεός Σου και χάρισε ειρήνη εις τον κόσμον Σου. Αμήν.

Η εμή αδυναμία ταύτα έσημείωσε
Μοναχός Μάρκελλος Καρακαλληνός

Η Δράση μας, Τεύχος 520, ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC