Αρχική > News > Προσπάθησε όσο μπορείς νά γίνεις σάν κι Αύτήν...!

Προσπάθησε όσο μπορείς νά γίνεις σάν κι Αύτήν...!

Όταν προσεύχεσαι στήν Παναγία μας Τήν όνομάζεις "Άβυσσο Έλέους καί Οίκτιρμών"!
Προσπάθησε όσο μπορείς νά γίνεις σάν κι Αύτήν, νά είσαι έλεήμων κι οίκτίρμων σ' έκείνους πού ζητούν τό έλεος καί τούς οίκτιρμούς σου.
Μήν έκνευρίζεσαι μαζί τους, μήν τούς περιφρονείς.
Όσο περισσότερο ζητούν τήν βοήθειά σου, τόσο περισσότερο νά τούς άγαπάς.
Νά καταλαβαίνεις τήν θέση τους μέ είλικρίνεια καί καλή διάθεση, όπως διδάσκει τό Εύαγγέλιο.
Νά προσπαθείς νά βάζεις τόν έαυτό σου στή θέση τους.
Κι ή Παναγία μας θά σοῦ δώσει τό Έλεός Της, πολλαπλάσια!

Άγιος Ίωάννης τής Κρονστάνδης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC