Αρχική > News > Σπλάγχνα οίκτιρμῶν...!

Σπλάγχνα οίκτιρμῶν...!

"Άδελφοί μου, συμπάθεια νά έχετε ό ένας γιά τόν άλλον!
Όχι μέ μίσος καί έχθρα, όχι μέ φθόνον καί κακία, όχι μέ πονηρία καί σκληρότητα ψυχῆς καί άπανθρωπιά.
Παρά μέ συμπάθεια, μέ μακροθυμία, μέ καρτερία, μέ σπλάγχνα οίκτιρμῶν καί φιλανθρωπίας!

Σήμερα εἶσαι σύ, αύριο έγώ, τώρα σφάλλει ό ένας, σέ λίγο ό άλλος. Kάθε στιγμή μᾶς συγχωρεί ό Θεός! Kαί μεῖς νά συγχωρούμεν άλλήλους μας, καί μεῖς νά κλαύσωμεν καί νά θρηνήσωμεν καί νά λυπηθοῦμεν καί νά συμπονέσωμεν καί νά παρακαλέσωμεν τόν Θεόν γιά τό σφάλμα τοῦ άδελφοῦ μας!

Αύτή εἶναι ή μεγαλυτέρα άρετή! Όσες άρετές καί άν έχης, όσα καλά έργα καί προσευχές καί άγαθοεργίες καί άν κάμης, όλα τά ύπερβαίνει, έάν πῆς ένα λόγο: Θεέ μου, συγχώρεσε τόν άδελφόν μου γιά ό,τι μοῦ έκαμε!"

Όσιος Άνθιμος ό έν Χίω

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC