Αρχική > News > Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας...!

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας...!

Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας ὁ Θεός ζωγράφισε μία εἰκόνα, ἔκανε ἕναν πίνακα, ἐπάνω στόν ὁποῖο ζωγράφισε ὅ,τι ὡραιότερο ὑπῆρχε, ὅποια ἀρετή ὑπάρχει, ὅποια καλοσύνη, ὅποια ὀμορφιά πνευματική καί ὑλική ὑπάρχει, γιατί καί σωματικά ή Παναγία ἦταν σεμνή καί ὄμορφη!

Ὅλα τά κάλλη, ζωγράφισε ὁ Θεός στό πρόσωπο τῆς Παναγίας!

Ἡ Παναγία διέσωσε τό “κατ’ εἰκόνα” τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἡ πραγματική εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου!

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC