Αρχική > News > Σωτηρία

Σωτηρία

Παντοῦ μπορεῖτε νά σωθεῖτε. Ἡ σωτηρία δέν ἐξαρτᾶται τόσο ἀπό τόν τόπο καί τίς ἐξωτερικές συνθῆκες, ὅσο ἀπό τήν ἐσωτερική διάθεση. Ἐάν ὑπάρχει πίστη ζωντανή, ἐάν δέν ὑπάρχουν ἁμαρτίες πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό καί σβήνουν τόν θεῖο ζῆλο, ὅπως τό νερό σβήνει τήν φωτιά, ἐάν ἡ σχέση σας μέ τήν ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι σταθερή καί βαθειά, ἐάν ἐκπληρώνετε ὅλα τά θρησκευτικά σας καθήκοντα, τότε βρίσκεσθε στόν δρόμο τῆς σωτηρίας. Σᾶς μένει μόνο νά προσέχετε καί νά διατηρεῖτε τόν ἑαυτό σας στήν θέση πού βρίσκεσθε μέ τήν διαρκῆ ἐνθύμηση τοῦ Θεοῦ, τήν μνήμη τοῦ θανάτου, τήν «συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην καρδίαν».

Ἔχοντας μιά τέτοια ἐσωτερική διάθεση μπορεῖτε νά σωθεῖτε εἴτε ἐντός τῆς μονῆς εἴτε ἐκτός αὐτῆς. Γενικά οἱ προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας εἶναι καλύτερες ἐντός τῆς μονῆς. Ἀλλά ἐάν εἶναι καλύτερες εἰδικά γιά σᾶς, αὐτό κάποιος ἄλλος μπορεῖ νά σᾶς τό πεῖ, ὄχι ἐγώ. Ὁ Κύριος εἶναι κοντά μας. Ὅλους μᾶς ἀγαπᾶ καί θέλει ὅλοι νά σωθοῦν. Δέν θά παραθεωρήσει καί τήν δική σας προσευχή. Μόνο νά προσεύχεσθε ταπεινά καί προσεκτικά.

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς πῶς σώζεται μιά ψυχή. Σᾶς περιγράφω κ᾿ ἐγώ τόν τρόπο:
Προηγεῖται ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Ὅταν κυριαρχεῖ μέσα στήν ψυχή σάν καλός οἰκοδεσπότης, ὅλα τά τακτοποιεῖ. Ὑπάρχει μέσα σας; Εὐχαριστεῖστε θερμά τόν Θεό καί διατηρεῖστε τον. Δέν ὑπάρχει; Ἐξετάστε τό γιατί. Φροντίστε σύντομα νά τόν ἐγκαταστήσετε μέσα σας, κυρίαρχο καί δεσπότη.

Ἀπό τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, γεννιέται σάν πρῶτο τέκνο «τὸ συντετριμμένον πνεῦμα καὶ ἡ συντετριμμένη καὶ τεταπεινωμένη καρδία» (πρβλ. Ψαλμ. 50, 19).

Γιά νά ἐνισχυθεῖ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά διατηροῦμε ἀδιάλειπτα τήν μνήμη τοῦ θανάτου καί τῆς μελλούσης κρίσεως. Μόλις ξυπνήσετε τό πρωΐ, ἐπικαλεσθεῖτε τήν μνήμη αὐτή ὅλη τήν ἡμέρα. Συνεργασθεῖτε μαζί της σάν νά εἶναι ὁ πρῶτος σύμβουλός σας.

Προσθέστε σ᾿ αὐτά τήν συναίσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, πού βρίσκεται διαρκῶς κοντά σας καί γνωρίζει τίς πιό μυστικές σκέψεις καί πράξεις σας.

Ὅταν ἡ τριάδα αὐτή, ὁ φόβος δηλαδή τοῦ Θεοῦ, ἡ μνήμη τοῦ θανάτου καί τῆς κρίσεως, καί ἡ συναίσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου, ἐγκατασταθεῖ στήν καρδιά σας, τότε θ᾿ ἀναβλύσει μόνη της ἡ ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ, τότε τό ἔργο τῆς σωτηρίας σας βρίσκεται σέ πρόοδο. Ὅταν ὅμως ἀπουσιάζει, τότε πρέπει ν᾿ ἀνησυχήσετε καί ν᾿ ἀναζητήσετε τήν αἰτία. Γιατί τότε οἱ ὁποιεσδήποτε ἄλλες προσπάθειές σας εἶναι ἀσήμαντες καί μάταιες.

Εἶναι πολύ καλό νά ἔχετε ἀγῶνα. Ἐάν σταματήσει θά εἶναι συμφορά. Ἐάν ὁ ζῆλος χαλαρώσει καί δέν λαμβάνετε κανένα μέσο γιά τήν ἐνίσχυσή του, τότε θά σβήσει ἐντελῶς, ὅπως τό καντήλι πού τοῦ λείπει τό λάδι.

Ἐφ᾿ ὅσον λοιπόν πραγματικά ἐνδιαφέρεσθε γιά τήν σωτηρία σας, μήν παραμένετε στήν ἀπραξία. Συγκεντρωθεῖτε στόν ἑαυτό σας καί σκεφθεῖτε ὅλες τίς ἀφυπνιστικές χριστιανικές ἀλήθειες, ἀρχίζοντας ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου καί τελειώνοντας μέ τήν φοβερή ἡμέρα τῆς Κρίσεως. Σκεφθεῖτε ὅτι ἡ ζωή σας θά συνεχισθεῖ σέ μιά ἀμετάβλητη αἰωνιότητα εἴτε μακαρία εἴτε ζοφερή. Προσευχηθεῖτε στόν πανταχοῦ παρόντα Κύριο νά ξυπνήσει τήν ψυχή σας ἀπό τόν ἐπικίνδυνο ὕπνο καί λήθαργο.

Ὁ Κύριος νά σᾶς σώσει. Ὁ Κύριος νά σᾶς σώσει. Ὁ Κύριος νά σᾶς σώσει. Δέν μποροῦμε νά κοιμώμαστε, ὅταν τριγύρω μας βρίσκονται φθονεροί ἐχθροί πού ζητοῦν νά μᾶς ἐξολοθρεύσουν.

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Ἀπό τό θαυμάσιο βιβλίο: Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Παρακλήτου, Ὠρωποῦ Ἀττικῆς 1989, σελ. 29-31.

https://pneumatikes-selides.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC