Αρχική > News > Τίς έπτά λέξεις μήν ξεχνάς...!

Τίς έπτά λέξεις μήν ξεχνάς...!

Δέν ξέρουμε πώς θά πάμε...
Άπό σεισμό;
Άπό άρρώστια;
Άπό πείνα;
Άπό πόλεμο;

Τίς έπτά λέξεις μήν ξεχνάς...!

Κύριε Ίησού Χριστέ Έλέησέ με...!
Ύπεραγία Θεοτόκε Σώσε με...!

Καί αύτές θά εἶναι Ή Σωτηρία σου...!

† Άγιος Γέροντας Έφραίμ τής Άριζόνας

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC