Αρχική > News > Τα Άγια Θεοφάνεια (απόσπασμα)

Τα Άγια Θεοφάνεια (απόσπασμα)

Ὁ Βαπτιστής Ἰωάννης εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῶν Προφητῶν, διότι δέν προεφήτευσε μόνον, ἀλλά ἔδειξε συγκεκριμένα τόν ἀναμενόμενο Μεσσία τότε πού ὁ Χριστός ἦταν ἄγνωστος.

Ὁ Χριστός εἶναι τό μόνο ἱστορικό πρόσωπο, πού ἔχει πολλαπλῆ προφητική κατοχύρωσι. Ἐφ᾽ ὅσον ἐξεπληρώθησαν ὅλες οἱ προφητεῖες περί τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τοῦ Χριστοῦ, εἶναι βέβαιο ὅτι θά ἐκπληρωθοῦν καί οἱ ὑπόλοιπες τῶν ἰδίων Προφητῶν γιά γεγονότα μετά τήν πρώτη ἐμφάνισι τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Θεός δέν εἰσῆλθε σέ κάποιον ἄνθρωπο, ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ ἀκατάληπτος Θεός ἔγινε ἄνθρωπος.

Ὁ Χριστός, ἐνῷ ἔχη δύο φύσεις, τήν θεία καί τήν ἀνθρωπίνη, ἔχει μόνον ἕνα πρόσωπο, τό θεῖο, πού εἶναι τό δεύτερο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Κατά τήν Βάπτισι, ἔχομε ἀποκάλυψι τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἑορτή ὠνομάσθη "Θεοφάνεια".

Στόν Ἰορδάνη ἐβαπτίσθη ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Πῶς ὅμως; Μόνον ὡς πρός τήν ἀνθρωπίνη Του φύσι, ὁ ἀναφής Θεότητι.

Κατά τήν Βάπτισι, ὁ Κύριος εὐθέως ἐξῆλθε ἀπό τοῦ ὕδατος, διότι δέν εἶχε νά ἐξομολογηθῆ καμμία ἀπολύτως ἁμαρτία.

Ὁ Χριστός ἐβαπτίσθη στόν Ἰορδάνη γιά νά ἁγιάση τά ὕδατα, ὁλόκληρη τήν κτίσι πού ἐδαιμονοκρατεῖτο καί γιά νά συνθλάση τάς κεφαλάς τῶν ἀοράτων δρακόντων.

Ὁ Κύριος ἁγιάζει τά ὕδατα, διότι τό νερό εἶναι τό πιό ἀντιπροσωπευτικό στοιχεῖο τῆς Δημιουργίας. Ἐπί πλέον, κάνει τά ὕδατα πηγή ἁγιασμοῦ διά τῆς λήψεως καί ραντισμοῦ.

Ὁ ἁγιασμός δέν χαλάει.

Ὅποιος πίνει ἁγιασμό, μέ καθαρότητα καί μέ πίστι, παίρνει θεία φώτισι καί Χάρι.

Εἴθε μέ τό δεύτερο βάπτισμα, τῆς μετανοίας μας, νά ἐνεργοποιήσωμε μέσα μας τό πρῶτο Βάπτισμα.

Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος Κατερέλος,
Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος


Ὁμιλία εἰς τήν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Λαμίας 4-1-1998

http://impantokratoros.gr

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC