Αρχική > News > Τι είναι τα δάκρυα;

Τι είναι τα δάκρυα;- Τί είναι τά δάκρυα; ρώτησαν έναν γιατρό.

- Πόνοι τής καρδιάς πού ύγροποιούνται, είπε...!

- Τί είναι τά δάκρυα; ρώτησαν καί έναν μοναχό.

- Τό χάδι τού Θεού στόν άνθρωπο, άπάντησε έκείνος...!

http://anastasiosk.blogspot.com/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC