Αρχική > News > Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Φεβρουαρίου - Κατά Ματθαίον ιε΄21-28

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Φεβρουαρίου - Κατά Ματθαίον ιε΄21-28

Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐ­ξ­ελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λό­­γον. Καὶ προσελθόντες οἱ μα­­­θηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· ἀπόλυσον αὐτήν, ὅ­­­τι κρά­ζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴ­κου Ἰσραήλ. Ἡ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνησεν αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ βα­λεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ εἶπε· ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
Κι ἀφοῦ ἔφυγε ἀπό κεῖ ὁ Ἰησοῦς, ἀνα­χώρησε πρός τά μέρη τῆς Τύρου καί Σιδώνας. Τότε μιά γυναίκα Χαναναία πού βγῆκε ἀπό τά σύνορα ἐκεῖνα τοῦ φώναξε δυνατά: Ἐλέησέ με, Κύριε, ἔνδοξε ἀπόγονε τοῦ Δαβίδ. Ἡ κόρη μου κατέχεται ἀπό δαιμόνιο καί ὑποφέρει φρικτά. Ὁ Κύριος ὅμως δέν τῆς ἀποκρίθηκε οὔτε λέξη. Πλησίασαν τότε οἱ μαθητές του κι ἄρχισαν νά τόν παρα­καλοῦν λέγοντας: Κάνε της αὐτό πού ζητᾶ, γιά νά φύ­γει, διότι φωνάζει δυνατά ἀπό πίσω μας, κι ἀπ’ τίς φωνές της θά μαζευτεῖ πολύς λαός. Αὐτός τούς ἀποκρίθηκε: Δέν μέ ἀπέστειλε ὁ Πατέρας μου παρά γιά τά χαμένα πρόβατα τοῦ ἰσρα­ηλιτικοῦ γένους. Ἐκείνη ὅμως, ἀφοῦ πλησίασε, ἔπεσε μέ εὐλάβεια στά πόδια τοῦ Κυρίου λέγοντας: Κύριε, βοήθα με στή δυστυχία μου! Αὐτός τῆς ἀποκρίθηκε: Δέν εἶναι σωστό νά πάρει κανείς τό ψωμί τῶν παιδιῶν καί νά τό ρίξει στά σκυλάκια. Κι ἐκείνη εἶπε: Ναί, Κύριε· δέχομαι ὅτι εἶμαι σκυλάκι. Διότι καί τά σπιτίσια σκυλάκια τρῶνε ἀπό τά ψίχουλα πού πέφτουν ἀπό τό τραπέζι τῶν κυρίων τους. Τότε ὁ Ἰησοῦς τῆς ἀποκρίθηκε: Ὤ γυναίκα, εἶναι μεγάλη ἡ πίστη σου. Ἄς γίνει σέ σένα ὅπως τό θέλεις. Καί πράγματι ἀπ’ τήν ὥρα ἀκριβῶς ἐκείνη γιατρεύτηκε ἡ κόρη της.

https://www.osotir.org/

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC