Αρχική > News > Τότε ή καρδιά σου άναπαύεται!

Τότε ή καρδιά σου άναπαύεται!

«Όταν βλέπεις τίς άμαρτίες σου, όταν κάνεις τό θέλημα τοῦ άλλου καί διατηρεῖς τήν κοινωνία καί τήν ένότητα μαζί του, τότε ή καρδιά σου άναπαύεται καί νιώθεις έλευθερία, άνακούφιση, χαρά, έσωτερικό γλέντι• μένεις ήρεμος, γαλήνιος• πᾶς νά κοιμηθεῖς, κοιμᾶσαι έλεύθερος• πᾶς νά προσευχηθεῖς, τό μυαλό σου πάει κατευθείαν στόν Θεό• πᾶς νά μελετήσεις, τά μάτια σου βγάζουν δάκρυα!

Όταν δέν ύπάρχουν τά άνωτέρω, τότε, άντί άναπαύσεως, ύπάρχει σκοτάδι στήν ψυχή μας καί άντί πλατυσμοῦ στένωση, πού μᾶς κάνει στό βουνό νά πνιγόμαστε, στίς άτέρμονες πεδιάδες νά νιώθουμε κλειδωμένοι σέ άμπάρια καί μαζί μέ έκατό άνθρώπους νά νιώθουμε όλομόναχοι!»

† Γέροντας Αίμιλιανός Σιμωνοπετρίτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC