Αρχική > News > Τό ήλιοτρόπιο...!

Τό ήλιοτρόπιο...!

«Τό ήλιοτρόπιο µπορεί νά άποτελέση ένα ύπόδειγµα γιά τόν άνθρωπο. Όπως τό χαριτωµένο αύτό φυτό άκολουθεί πιστά τήν τροχιά τού ήλιου, έτσι καί ό άνθρωπος πρέπει νά άκολουθή τό Θέλημα τού Θεού, σέ όλη τήν διάρκεια τής ζωής του, χωρίς παρέκκλιση!
Χριστιανέ πρόσεξέ το αύτό τό φυτό! Άκόμη καί στίς συννεφιασµένες ήμέρες παρακολουθεί τόν ήλιο! Έτσι καί σύ, όταν τά σκοτεινά σύννεφα τών θλίψεων άποκρύψουν πρός στιγµήν τό Θείο Πρόσωπό Του, νά είσαι ταυτισµένος µέ τό Άγιο Θέλημά Του! Ό,τι θέλει ό Θεός, νά τό θέλης καί σύ! Καί ό,τι έσύ θέλεις, νά τό θέλη καί ό Θεός!».

Άγιος Ίωάννης Μαξίµοβιτς, Έπίσκοπος Τομπόλσκ

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC