Αρχική > News > "'Ό Θεός, ίλάσθητί μοι τώ άμαρτωλώ"...!

"'Ό Θεός, ίλάσθητί μοι τώ άμαρτωλώ"...!

Μόνο μία προσευχή ταιριάζει στήν κατάσταση πού βρισκόμαστε, ή ταπεινή προσευχή τού άμαρτωλού τελώνου:
"Ό Θεός, ίλάσθητί μοι τώ άμαρτωλώ".
Νά προσευχώμαστε σάν τόν τελώνη, καί τότε θά μᾶς έλεήσει ό Κύριος καί θά μᾶς στείλει πλούσια τήν Χάρη Του!

Άγιος Λουκάς ό Ίατρός

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC