Αρχική > News > Ό Κύριος μόνο αύτό περιμένει...!

Ό Κύριος μόνο αύτό περιμένει...!

Ποτέ, ποτέ δέν είναι άργά νά άρχίσει ό άνθρωπος τήν καινούρια έν Χριστώ ζωή, τό δρόμο τού άγιασμού, μέ τήν τήρηση τών έντολών!
Άκόμα καί τότε, όταν βρισκόμαστε στό τέλος τής ζωής μας, ύπάρχει δυνατότητα νά μετανοήσουμε είλικρινά καί σέ βάθος καί νά μᾶς συγχωρήσει ό Θεός όλες τίς άμαρτίες πού κάναμε κάποτε όσο πολλές καί νὰ ήταν!
Γιατί ό Κύριος μόνο αύτό περιμένει...
Νά μετανοήσουμε!
Άγιος Λουκάς Έπίσκοπος Κριμαίας, ό Ίατρός καί Θαυματουργός

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC