Αρχική > News > Ό τρόπος γιά νά άποφύγετε τίς παγίδες αύτές εἶναι ένας...!

Ό τρόπος γιά νά άποφύγετε τίς παγίδες αύτές εἶναι ένας...!

Τό νά μήν σκέπτετε ό άνθρωπος τόν Θεό, αύτό εἶναι ή πρώτη έπιτυχία τού διαβόλου. Ή δεύτερη έπιτυχία του εἶναι, ή προσκόλληση τής καρδιάς τού άνθρώπου σέ κάτι τό γήϊνο καί ή αίχμαλωσία τών αίσθημάτων καί τών σκέψεών του σ' αύτό. Αύτή εἶναι ή χειρότερη έπιτυχία τού έχθρού!
Ό τρόπος γιά νά άποφύγετε τίς παγίδες αύτές εἶναι ένας: Νά μήν άπομακρύνετε ή προσοχή άπό τόν Κύριο καί τήν συναίσθηση τής παρουσίας Του!

Άγιος Θεοφάνης ό Έγκλειστος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC