Αρχική > News > Ύπάρχει ὅμως μετάνοια στήν κόλαση...;

Ύπάρχει ὅμως μετάνοια στήν κόλαση...;

Ύπάρχει ὅμως μετάνοια στήν κόλασι;
Ναί! Μετάνοια ύπάρχει καί είς τήν κόλασι. Μεγαλυτέρα μετάνοια είς τήν κόλασι ύπάρχει...

Ή μεγαλύτερη μετάνοια είς τήν κόλασιν ύπάρχει, άλλά δέν πιάνεται!
«Τώρα πέρασε ό καιρός, σάν νά σοῦ λέγει ό Θεός, τώρα δέν πιάνεται! Όταν ζοῦσες, τότε νά μετανοοῦσες!».
Ή πιό φρικτή μετάνοια έκεί ύπάρχει, άλλά δέν πιάνεται! Δέν τήν θεωρεί ό Θεός μετάνοια!
Έχει όμως άξία ή προσευχή τών άλλων! Όταν προσεύχεσαι γιά κάποιον, ό Θεός τόν έλεεί!

Ή Άγάπη τοῦ Θεοῦ νικᾶται!
Ό Θεός δέν νικᾶται·
Ή Άγάπη Του νικᾶται!

Διά τοῦτο χρειάζεται νά ζητᾶμε έλεος, συγχώρησι! Ό Θεός θά μᾶς τά δώσει όλα. Νά έπιμένομε...!

Όσιος Έφραίμ Κατουνακιώτης

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC