Αρχική > News > Ἀσθένεια τοῦ νοῦ

Ἀσθένεια τοῦ νοῦ

Ὁ νοῦς με τήν πτώση αμαυρώθηκε, σκοτίσθηκε, ἀρρώστησε. Ἔπαυσε νὰ εἶναι τέλειος. Αὐτὸ τὸ ἴδιο γίνεται κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἄνθρωπος διαπράττει τὴν ἁμαρτία.
Ἡ πρώτη μάχη τοῦ διαβόλου γίνεται μὲ τὸν νοῦ. Οἱ δαίμονες ἐπιδιώκουν νὰ τὸν ὑποδουλώσουν, ὁπότε στὴν συνέχεια ἔρχεται ὁ ἄνθρωποςmστὴν συγκατάθεση καὶ τὴν ἁμαρτία.
Ὁ ἅγιος Μάξιμος διδάσκει ὅτι οἱ δαίμονες, λαμβάνοντες ἀφορμὴ ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ ὑπάρχουν στὴν ψυχή,κινοῦν τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμούς, διὰ τῶν ὁποίων πολεμοῦν τὸν νοῦ καὶ ἐκβιάζουν αὐτὸν νὰ ἔλθη σὲ συγκατάθεση τῆς ἁμαρτίας. Γίνεται μεγάλη μάχη γιὰ νὰ αἰχμαλωτισθῆ ὁ νοῦς καὶ νὰ προσελκυσθῆ στὸν ἐμπαθῆ λογισμό.

Ὅταν ἡττηθῆ ὁ νοῦς, «ἄγουσιν εἰς τὴν κατὰ διάνοιαν ἁμαρτίαν καί, ταύτης ἀποτελεσθείσης, φέρουσιν αὐτὸν λοιπὸν αἰχμάλωτον εἰς τὴν πρᾶξιν». Δὲν μένει ὅμως μέχρι ἐκεῖ τὸ κακό. Ἀφοῦ οἱ δαίμονες μὲ τοὺς ἐμπαθεῖς λογισμοὺς ἐρημώσουν τὴν καρδιά, ὑποχωροῦν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα μένει στὸν νοῦ τὸ εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας. Ὁ ἅγιος Μάξιμος, ἀναφερόμενος στὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως... ἐστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ»(Ματθ. κδ΄, 15), λέγει ὅτι ναὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου,στὸν ὁποῖον, ἀφοῦ οἱ δαίμονες ἐρημώσουν διὰ τῶν ἐμπαθῶν λογισμῶν τὴν ψυχή, «τὸ εἴδωλον ἀνατιθέασι τῆς ἁμαρτίας»1. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀσθένεια τοῦ νοῦ. Ὄχι μόνον αἰχμαλωτίζεται, ἀλλὰ καὶ ἀσθενεῖ, ἀφοῦ παραμένει τὸ εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας, τὸ ὁποῖο εἶναι μιὰδιαρκὴς πληγὴ καὶ αἰτία μιᾶς νέας ἁμαρτίας.

Σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση λέμε πὼς ὁ νοῦς εἶναι αἰχμαλωτισμένος ἀπὸ τὸν διάβολο καὶ τὰ πάθη, καὶ «νοῦς ὑπὸ παθῶν κεκρατημένος, ἐννοεῖ τὰ μὴ πρέποντα». Αὐτὸ φανερώνουν οἱ λόγοι καὶ τὰ ἔργα 2. Ὅσα λέγει καὶ πράττει ὁ ἄνθρωπος φανερώνουν τὴν ἀσθένεια ἢ τὴν ὑγεία τοῦ νοῦ του. Γι’ αὐτὸ οἱ ἔχοντες τὸ χάρισμα τῆς διακρίσεως διακρίνουν ἀπὸ τὶς ἐξωτερικὲς κινήσεις καὶ ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ κάθε ἀνθρώπου τὴν κατάσταση τοῦ νοῦ. Ἡ σχέση τοῦ νοῦ πρὸς τὴν αἴσθηση «δοῦλον αὐτὸν καθίστησι τῶν τοῦ σώματος ἡδονῶν» 3. Ὁ νοῦς τότε ἀντὶ νὰ στρέφεται πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἑνώνεται μαζί Του, στρέφεται καὶ ἑνώνεται μὲ τὰ αἰσθητά, γι’ αὐτὸ γίνεται δοῦλος. Σ’ αὐτὴν τὴν δουλεία,τὴν αἰχμαλωσία, ἔγκειται ἡ ἀσθένεια τοῦ νοῦ. Καὶ φυσικὰ αὐτὴ ἡ ἀσθένεια προξενεῖτὸν θάνατο τοῦ νοῦ.

1. Φιλοκαλία Β΄, σελ. 18, λα΄.
2. ὁσ. Θαλασσίου, Φιλοκαλία Β΄, σελ. 217, δ΄.
3. ὁσ. Θαλασσίου, Φιλοκαλία Β΄, σελ. 214, νε΄.

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱεροθέου
Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία - Πατερική, θεραπευτικὴ ἀγωγή»,
ἐκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC