Αρχική > News > 1η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

1η ημέρα Εορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Εὐδόκησεν ὁ Κύριος νὰ φθάσουμε κι ἐφέτος νὰ πανηγυρίσουμε τὴν μνήμη τοῦ προστάτου καὶ ἐφόρου τῆς ἐνορίας μας, Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας, μὲ πολυήμερες λατρευτικὲς καὶ πνευματικὲς ἐκδηλώσεις, ποὺ θὰ καθάρουν καὶ θὰ ἑτοιμάσουν τὶς ψυχές μας γιὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου μας ἀλλὰ και, κυρίως, γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἔναρξη ἔγινε σήμερα μὲ τὴν Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία λαμπροφορεμένοι ὅλοι οἱ ἱερεῖς τῆς ἐνορίας μας ἔδωσαν πανηγυρικὸ τόνο.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, διάβασε τὴν ἀκόλουθη εὐχὴ ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ:

ΕΥΧΗ ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΙΩΝ

Ποίημα Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου Δρ Θ.

5/12/2021

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πρόσδεξαι τὰς δεήσεις πάντων ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καὶ ἀναξίων δούλων Σου ἐπὶ τῇ ἐλεύσει τῶν Ἑορτίων ἐκδηλώσεων εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος καὶ Ἐφόρου ἡμῶν Ἐλευθερίου, Ἐπισκόπου Ἰλλυρικοῦ, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας. Δὸς ἡμῖν ὅπως ἐν τῇ ἀκροάσει τῶν ποικίλων ὁμιλιῶν τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, κληρικῶν τε καὶ λαϊκῶν, ἐπιλάμψῃ ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν τὸ φῶς τῆς ἀληθείας Σου, ἵνα καὶ δι’ αὐτῶν εὕρωμεν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας.

Εὐλόγησον καὶ ἐνίσχυσον τοὺς ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ ἱερεῖς καὶ διακόνους, πάντας τοὺς διακονητάς, ἐπιτρόπους καὶ ἁπαξάπαντας τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρἐπειαν τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, ὅπως ἐν τῇ ἀσκήσει τῶν ἱερῶν καθηκόντων μετέχουσι τῶν θείων ἐλλάμψεων καὶ πλουσίων σου δωρεῶν.

Ἁγίασον δὲ καὶ ἐνίσχυσον τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον, οὗ ταῖς εὐχαῖς ἐπιτελοῦνται κατ’ ἔτος τὰ ΕΟΡΤΙΑ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ναοῦ πρὸς ὠφέλειαν τοῦ ἐμπεπιστευμένου ποιμνίου ἡμῶν καὶ δὸς αὐτῷ πλουσίαν τὴν Χάριν καὶ τὰς δωρεὰς τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος, ὅπως οἰακοστρόφως ὁδηγῇ τὴν Ἁγίαν ἡμῶν Ἐκκλησίαν εἰς νομὰς σωτηρίους.

Ἐπιδαψίλευσον δ’ ἐπὶ πάντας ἡμᾶς, τὰ πιστὰ καὶ φρόνιμα τέκνα σου, τὴν Χάριν καὶ τὸν φωτισμὸν Σοῦ τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐκφώνησις:

Ὅτι Σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Κατὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου καὶ κατὰ τὸ θρακιώτικο ἔθιμο, μοιράστηκε στοὺς πιστοὺς καὶ ἡ «Βαρβάρα», εἶδος γλυκοῦ ἐδέσματος ἀπὸ τὸ ζουμὶ βρασμένου σιταριοῦ καὶ ξηροὺς καρπούς. Πρὶν διανεμηθῆ τὸ ἔδεσμα, εὐλογήθηκε μὲ τὴν παρακάτω εἰδικὴ εὐχή:

ΕΥΧΗ ΕΙΣ «ΒΑΡΒΑΡΑΝ» (ἔδεσμα)

Εἰς τιμὴν τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας τῆς Θαυματουργοῦ

Ποίημα Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ. Χριστοδούλου Δρ Θ.

3/12/2022

Ἁγία τοῦ Θεοῦ Μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, προστασία πάντων τῶν τιμώντων τὴν ἁγίαν σήμερον μνήμην σου, εὐλόγησον τὸ ἔδεσμα τοῦτο τὸ γλυκύ, τὸ ἐκ τοῦ ἰδίου σου ὀνόματος «Βαρβάρα» ἐπικληθὲν καὶ ὑπὸ τῶν πιστῶν καὶ εὐλαβῶν τέκνων τῆς Ἁγίας καὶ ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου πίστεως προσφερόμενον, ἵνα γένηται πᾶσι τοῖς ἐξ αὐτοῦ μεταλαμβάνουσι καὶ ὑπὸ παντοίαις ἀνάγκαις εὑρισκομένοις εἰς ἴασιν καὶ θεραπείαν τῶν ποικίλων ἀρρωστημάτων, ψυχικῶν τε καὶ σωματικῶν, καὶ ἵνα δοξάζοντες διὰ σοῦ τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν εὕρωσιν Χάριν ἐπουράνιον καὶ εὐλογίαν πνευματικήν.

Ἐπεὶ δὲ ὑπεπέσαμεν καὶ ὑποπίπτομεν εἰς πολλὰς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἁμαρτίας, ἐκζητοῦμεν διὰ τοῦ ἁγίου ὀνόματός Σου τὸ ἄπειρον ἔλεος καὶ τὴν φιλανθρωπίαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Ἐκφώνησις:

Ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ φιλάνθρωπος ταῖς σαῖς πρεσβείαις ἡμῖν καταπέμπεται, δόξαν δὲ καὶ αἶνον ἀναπέμπομεν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5μ.μ. στὴ διασταύρωση τῶν ὁδῶν Καυταντζόγλου καὶ Ἀχαρνῶν ὑποδεχθήκαμε ἐπιβλητικὴ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, πιστὸ ἀντίγραφο παλαιᾶς σπάνιας εἰκόνας. Μεγαλειώδης πομπὴ μὲ τὴ σημαία τῆς Ἐνοριακῆς Νεανικῆς Ἑστίας πλαισιωμένη ἀπὸ τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν μας, τοὺς ἱερόπαιδες μὲ ἑξαπτέρυγα καὶ λαμπάδες, τὶς κανηφόρες μὲ λιβανιστήρια καὶ καλαθάκια μὲ ἀνθοπέταλα, τοὺς ἱεροψάλτες καὶ ὅλο τὸ ἱερατεῖο προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Φιλοθέου, συνόδευσε τὴν εἰκόνα στὸν Ναό.

Ἀφοῦ ἀναπέμφθηκε δέηση στὴν εἴσοδο, ἡ εἰκόνα εἰσῆλθε στὸν Ναὸ καὶ τοποθετήθηκε σὲ προσκυνητάρι πλαισιωμένο δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μὲ λειψανοθῆκες περιέχουσες πλῆθος ἱερῶν λειψάνων, ὅπου θὰ παραμείνη καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ εἰς προσκύνηση τῶν πιστῶν. Κατόπιν ἡ εἰκόνα θὰ τοποθετηθῆ μόνιμα στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ποὺ προσφάτως δημιουργήθηκε στὸν γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ.

Τὴν εἴσοδο τῆς πομπῆς καὶ τοῦ λαοῦ στὸν ναὸ ἀκολούθησαν προσφωνήσεις καὶ ἀντιφωνήσεις. Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, προσφωνῶντας τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ρωγῶν κ. Φιλόθεο εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο τὸν Β΄, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ ἀγάπη κι ἐφέτος ἐνέκρινε τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ τῆς Ἐνορίας μας.

Εὐχαρίστησε ἐπίσης τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο ποὺ ἦρθε ἐκπροσωπῶντας τὸν Μακαριώτατο ἀλλὰ καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη συμπαρίσταται σὲ ὅλες τὶς δράσεις τοῦ Ναοῦ μας.

Ἀναφερόμενος στὴν εἰκόνα ποὺ ὑποδεχθήκαμε, τὸ νέο σέμνωμα τῆς ἐνορίας μας, εἶπε ὅτι ἀποτελεῖ ἀκριβὲς ἀντίγραφο παλαιᾶς εἰκόνας ποὺ δείχνει τὴν μορφὴ τοῦ ἀγγέλου νὰ σκύβη στὸ αὐτὶ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη καὶ νὰ τοῦ ὑπαγορεύη τὰ θεῖα παραγγέλματα.

Δωρήθηκε δὲ ἀπὸ εὐλαβῆ οἰκογένεια σὲ μιὰ κρίσιμη στιγμή, ποὺ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ἔχει ψυγῆ, μὲ τὴν παράκληση νὰ μεταγγίση τὴν ἀγάπη σὲ ὅλους τοὺς ἐνορίτες καὶ κατ’ ἐπέκταση στὸν κόσμο ὁλόκληρο.

Εὐχαρίστησε τὸ σωματεῖο ἐργατῶν τελετῶν «Ἅγιοι Θεόδωροι» καὶ τὸν πρόεδρό του κ. Ἰωάννη Θεοδώρου γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἱερᾶς εἰκόνας κατὰ τὴν λιτανεία.

Τέλος εὐχαρίστησε τὰ παιδιὰ τῶν κατηχητικῶν ποὺ πλαισίωσαν τὴν πομπή, τοὺς κατηχητές καὶ ὅλο τὸν εὐσεβῆ λαὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου ποὺ ἀγκαλιάζει τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ ὅλες τὶς δράσεις τοῦ ναοῦ στὴ διάρκεια τοῦ ἔτους.

Παρακάλεσε τὸν Θεοφιλέστατο νὰ διαβιβάση στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τὴν ἀγάπη, τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ὑπακοὴ τῆς ἐνορίας στὸ πρόσωπό του.

Στὴ συνέχεια τελέσθηκε πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς καὶ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἀκολούθησε ἡ πρώτη ὁμιλία απὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀχίλλειο Τσούτσουρα, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μ. Τρίκκης, Γαρδικίου καὶ Πύλης μὰ θέμα «Ἰωάννης, ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης».

Παρουσιάζοντας τὸν ὁμιλητὴ στοὺς ἐνορίτες ὁ π. Θεμιστοκλῆς εἶπε ὅτι τὰ ΕΟΡΤΙΑ σήμερα φιλοξενοῦν τὸν π. Ἀχίλλειο, μὲ τὸν ὁποῖο ἀρχίζει ἡ πνευματικὴ οἰκοδομὴ μέσω τῶν ὁμιλιῶν ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Ἀφοῦ ἐξῆρε τὴν προσωπικότητα τοῦ π. Ἀχιλλείου, τοῦ παραχώρησε τὸ βῆμα λέγοντας: «σᾶς δίνουμε τὸν λόγο καὶ τὶς καρδιές μας νὰ τὶς ζυμώσετε μὲ τὸν ἐμπνευσμένο λόγο σας».

Ὁ π. Ἀχίλλειος παίρνοντας τὸν λόγο εὐχαρίστησε πρῶτα τὸν Θεὸ γιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ εἶναι μαζί μας στὶς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ κατόπιν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ἔδωσε τὴν ἄδεια καὶ τὴν εὐλογία γιὰ τὴν παρουσία του στὰ ΕΟΡΤΙΑ.

Ἀρχόμενος τοῦ θέματός του εἶπε ὅτι ὁ Ἅγιος Ἰωάννης εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ ἀλλὰ ταυτόχρονα εἶναι καὶ μάρτυς, διότι ὑπῆρξε ὁ μαθητὴς ποὺ μαρτυρεῖ περὶ τῆς ἀγάπης ἀλλὰ καὶ τῆς θεολογίας τοῦ Σταυροῦ.

Εἶναι ἐκεῖνος ποὺ δέχθηκε πολλὲς ἀποκαλύψεις, εἶναι ὁ ἐπιπεσὼν στὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔζησε μὲ τὴν Παναγία τὸ μαρτύριο τῆς Σταύρωσης.

Ὡστόσο δὲν ἔμεινε στὸ βίωμα τοῦ Σταυροῦ ἀλλὰ πέρασε στὴν λυτρωτικὴ βίωση τῆς Ἀναστάσεως.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Θεολόγος εἶναι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἁγίους, στοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Θεολόγου.

Καὶ τὸ νόημα τοῦ τίτλου, γι’ αὐτὸν ποὺ τὸν φέρει, εἶναι νὰ μᾶς εἰσαγάγη στὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἰωάννης αὐτὸ τὸ κατορθώνει μιλῶντας γιὰ τὴν ἀγάπη, ποὺ εἶναι ἡ πρυτανεύουσα ἀρχὴ του.

Ὁ τρόπος γνώσης τοῦ Θεοῦ εἶναι, κατὰ τὸν Ἰωάννη, ἡ ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο.

Μιὰ ἀγάπη ποὺ δὲν ἐγκαταλείπει τὸν ἄλλο στὴν ὥρα τῆς δυσκολίας καὶ τοῦ πειρασμοῦ. Μιὰ ἀγάπη ποὺ προϋποθέτει τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Παναγία γιὰ νὰ πλησιάση τὸν Θεό.

Τρία εἶναι τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγάπης γιὰ τὴν ὁποία ὁμιλεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καὶ τὰ βρίσκουμε στὸν Ὕμνο τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἡ ἀγάπη

α) οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς. Εἶναι ἀνιδιοτελής, αὐθεντική, χωρὶς συμφέρον καὶ δόλο.

β) οὐδέποτε ἐκπίπτει. Τέτοια εἶναι ἡ ἀγάπη ποὺ εἶναι καρπὸς ἀπαθείας καὶ θεώσεως.

γ) ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται. Καὶ ἐξηγεῖ: ὑπάρχουν διάφορα χαρίσματα ποὺ δίδονται, ἄλλος εἶναι χαρισματικός, ἄλλος διορατικός, ἄλλος προφητεύει κ.ο.κ. Ὅλα αύτὰ εἶναι τὰ ἐπὶ μέρους ποὺ θὰ καταργηθοῦν ὅταν φτάσουμε στὸ τέλειο. Καὶ τὸ τέλειο, αὐτὸ ποὺ παραμένει καὶ δὲν καταργεῖταιι εἶναι ἡ ἀγάπη.

Καὶ κλείνοντας τὴν ὁμιλία του εὐχήθηκε νὰ ἀγαπήσουμε περισσότερο τὸν Θεὸ καὶ τὸν συνάνθρωπο.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ π. Ἀχίλλειος Τσούτσουρας ἐτέλεσε ἱερὰ ἀγρυπνία, κατὰ τὴν ὁποία ἔψαλε γυναικεία χορωδία ὑπὸ τὴν δ/νση τῆς κ. Ἀνδρονίκης Λάλου, φοιτήτριας Παιδαγωγικοῦ τμήματος Δημοτικῆς Έκπαίδευσης Α.Π.Θ.

Καθημερινὰ στὸν Ιερό Ναό τελεῖται Ἱερὸ Σαρανταλείτουργο ἀπὸ 7-9 π.μ

.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC