Αρχική > News > 11η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν

11η Ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο – ὁδοῦ ἈχαρνῶνΜὲ τὴν προσήκουσα λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε σήμερα ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας στὸν ὁμώνυμο Ἱ. Ναὸ τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Στὴν ὀρθρινὴ ἀκολουθία καὶ τὴν θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, πλαισιούμενος ἀπὸ τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Θεμιστοκλῆ Χριστοδούλου, τοὺς ἐφημερίους καὶ τὸν ἱεροδιάκονο τοῦ Ναοῦ, π. Γεώργιο Καλποῦντζο, π. Σπυρίδωνα Βίτση καὶ π. Θωμᾶ Μάντζιο, κληρικοὺς ὅμορων Ναῶν καὶ καὶ κληρικοὺς καὶ ἱεροδιακόνους τῆς συνοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Συμεών. Στὴν λαμπρὰ θεία Λειτουργία μετέσχε ὁ εὐσεβὴς λαὸς μὲ κατάνυξη καὶ συγκίνηση.Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὴν ἐπαναστατικότητα καὶ ἀντισυμβατικότητα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν ἁγίων. Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε, εἶναι λάθος νὰ θεωρεῖται ἀναχρονιστικὸς, συντηρητικὸς καὶ στατικὸς ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ προτείνει ἡ Ἐκκλησία. Οἱ ἅγιοι μὲ τὴν ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία τους ἀπέδειξαν ὅτι ὑπῆρξαν κατ’ ἐξοχὴν ἔκφραση τοῦ ἀντισυστημικοῦ, ἀντισυμβατικοῦ καὶ ἐπαναστατικοῦ. Ἀναφερόμενος στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο τόνισε ὅτι εἶναι ἕνας κατ’ ἐξοχὴν ἀντισυστημικὸς ἅγιος. Ἐνῶ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει καριέρα καὶ νὰ ζήσει ἐν ἀνέσει, ἐν τούτοις προτίμησε νὰ ἐμπιστευθεῖ τὴν ζωή του σὲ ἕναν ἅγιο Ἐπίσκοπο ἀκολουθῶντας τὸ ἱερατικὸ στάδιο καὶ ἐν τέλει νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ μαρτύριο. Ἀλλὰ καὶ ἡ μητέρα του Ἀνθία ὑπερέβη τὴν φύση της ἀντέχοντας νὰ βλέπει τὸ μαρτύριο τοῦ υἱοῦ της καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ δοξάζει τὸν Θεό. Ἡ ὄντως ἔκφραση ἀντίστασης σὲ κάθε μορφὴ συντηρητισμοῦ, τυραννίας καὶ ἀνελευθερίας, ὑπογράμμισε ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ πραγματικὴ ἐπανάσταση εἶναι νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ συγχωρεῖς. Αὐτὴ τὴν ἐπανάσταση ἐπέλεξαν οἱ ἅγιοι καὶ αὐτὴ μᾶς διδάσκουν.Τὸ ἀπόγευμα, προεξάρχοντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ.κ. Φιλοθέου, ἔγινε ἱερὰ λιτάνευση τῆς σεπτῆς εἰκόνος τῶν Ἁγίων Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας, πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συνοδείᾳ τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τὸ σεπτὸ ἱερατεῖο ἀκολούθησαν εὐλαβεῖς πιστοὶ φέροντες ἱερὲς εἰκόνες καὶ ψάλλοντες τὸ «Κύριε ἐλέησον».

Ἀκολούθησε μεθέορτος πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετὰ Ἀρτοκλασίας, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν κ.κ. Φιλοθέου.

Ὁμιλητὴς τῆς ἡμέρας, στὴν σειρὰ τῶν ἀπογευματινῶν ἑορτίων ὁμιλιῶν, ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, msc Βυζ. Μουσικολογίας, ὑπ. Δρ Λειτουργικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καὶ Προϊστάμενος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἁγ. Στεφάνου Ἀττικῆς, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ἡ ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία ὡς ἄσκηση».

Ὁ π. Χρυσοβαλάντης μὲ λόγο μεστό, λιτὸ καὶ ἐναργῆ ἔδωσε τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ διάσταση τῆς ὑπακοῆς. Μεταξὺ ἄλλων ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὴν διάσταση αὐτὴ εἶναι μυστήριο, ποὺ δὲν κατανοεῖται μὲ τὴν λογικὴ τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἀποτελεῖ γι’ αὐτὴν σκάνδαλο καὶ μωρία. Τὸ μυστήριο τῆς ὑπακοῆς κατανοεῖται μόνο μὲ τὸν λόγο τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας.

Ἡ ὑπακοὴ εἶναι παραίτηση ἀπὸ τὸ ἴδιον θέλημα, κάτι ποὺ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος δὲν κατανοεῖ καὶ τὴν θεωρεῖ ὡς καταστροφικὴ τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητος. Ὅμως ἡ ὑπακοὴ εἶναι θεοδίδακτη, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας ὑπῆρξε ὑπήκοος μέχρι θανάτου. Ἡ ὑπακοὴ δὲν συνιστᾶ δέσμευση ἀλλὰ ἀπεργάζεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Συντείνει στὴν ἄσκηση τῆς θελήσεως καὶ στὴν μεταμόρφωσή της ἀπὸ ἐμπαθῆ σὲ ἀπαθῆ. Σκοπός της δὲν εἶναι ὁ ἀφανισμὸς τῆς θελήσεως οὔτε ἡ ἐξαφάνιση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας ἀλλὰ ἡ θεραπεία καὶ ὁ φωτισμός της. Ἡ ἐκκοπὴ τοῦ θελήματος ἀφορᾶ τὸ ἁμαρτωλὸ θέλημα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης ἀναφέρει τρεῖς βαθμίδες τῆς ὑπακοῆς: 1η) Ὑπακοὴ σὲ ὅλες τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ μὲ τόση ἀκρίβεια καὶ ζῆλο, ὥστε νὰ προτιμᾶμε ὅλα τὰ κολαστήρια, παρὰ τὴν διάπραξη τῆς ἁμαρτίας. 2η) Ταύτιση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐχαριστία τόσο γιὰ τὰ καλὰ ὅσο καὶ γιὰ τὰ λυπηρὰ γεγονότα. Ἡ ὑπομονὴ στὶς θλίψεις ἔχει κι αὐτὴ τρεῖς βαθμίδες τελείωσης: α) ὑπομονὴ τῶν θλίψεων μὲ καρτερία καὶ σιωπή. β) νὰ τὶς ἐπιθυμεῖς γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καὶ γ) νὰ χαίρεσαι γι’ αὐτές. 3η βαθμίδα ὑπακοῆς: ἡ σύσταση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: νὰ ἀκολουθεῖτε πιστὰ καὶ νὰ ὑπακοῦτε τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες, διότι αὐτοὶ ἀγρυπνοῦν γιὰ τὴν σωτηρία σας καὶ θὰ δώσουν λόγο στὸ Θεό.

Καταλήγοντας ὑπογράμμισε ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία καθαρίζει τὰ πάθη. Εἶναι ἕνας ἑκούσιος θάνατος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο πηγάζει ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ζωή. Μὲ αὐτὴ μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος, τὴν ἀξία καὶ τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου.Μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἀνθία, καθὼς καὶ Ἐγκώμια καὶ Εὐλογητάρια τῶν Ἁγίων. Τὴν Παράκληση ἔψαλε ὁ Γυναικεῖος Βυζαντινὸς Χορὸς (ΓΥ.ΒΥ.Χ) ὑπὸ τὴν δ/νση τῆς κ. Μύριαμ Μαρίνου-Παππᾶ, καθηγήτριας τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἰλίου.Μετὰ τὴν ὁμιλία τελέσθηκε Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ Μονολόγιστη Εὐχὴ ὑπὲρ καταπαύσεως τῆς πανδημίας. Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία. Λειτουργὸς ἦταν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐμένιος Γαϊτανίδης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου Ἁγ. Πάντων Ὁμολογητῶν, Μετοχίου Ἱ. Μονῆς Πετράκη, ὁ ὁποῖος μίλησε μὲ θέμα: «Ὁ ἁγιασμένος Γέροντας Εὐμένιος Σαριδάκης».

Στὴν βραδινὴ θεία Λειτουργία ἔψαλε ὁ κ. Γρηγόριος Ζάρκος, Ἄρχων πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πειραιῶς.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC