Αρχική > News > 4η ημέρα Εορτίων του Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.

4η ημέρα Εορτίων του Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών.Οἱ σημερινὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν τὸ ἀπόγευμα ὥρα 4:00μ.μ. μὲ τὸ μάθημα παρασκευῆς προσφόρου ἀπὸ τὴν κ. Βιολέτα-Μαρία Κολόνια.Ὥρα 6:00 μ.μ. ἐτελέσθη Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὸν Εὐχέλαιον ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ρωγῶν Φιλοθέου.

Ἀκολούθησε στὶς 7:00 μ.μ. ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγκελο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, μὲ θέμα: «Πνευματικοὶ ἀγῶνες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη».

Κάνοντας μιὰ εἰσαγωγὴ στὸ πρωτότυπο καὶ ἄκρως ἐνδιαφέρον θέμα του ὁ π. Ἰάκωβος τόνισε τὰ ἑξῆς:

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ὑποτιμημένη στὴν συνείδηση τοῦ σύγχρονου χριστιανικοῦ κόσμου. Θεωρεῖται ὡς ἡ ἱστορία τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ. Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ὅμως εἶναι κατάθεση μαρτύρων ὅτι ὁ Θεὸς ὑπάρχει καὶ εἶναι ἕνας. Ὅταν αὐτοὶ οἱ μάρτυρες τῆς Π.Δ. χρησιμοποιοῦν τὴν φράση «ἄγγελος Κυρίου», πρέπει ἐμεῖς νὰ ἐννοοῦμε ὄχι ἕναν ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους ἀλλὰ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Ἡ προσέγγιση τῆς Π.Δ. ἔχει ἀξία μόνο ὅταν εἶναι χριστολογικἠ.Γιὰ νὰ δείξη ὁ π. Ἰάκωβος τὴν σύνδεση τῆς Παλαιᾶς μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη, χρησιμοποίησε τὰ ἑξῆς ρήματα:

ἕρχεται: ποὺ εἶναι τὸ μήνυμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἦρθε: τὸ μήνυμα τῆς Καινῆς θὰ ξαναέρθη: τὸ μήνυμα τῆς Ἀποκαλύψεως.

Καὶ τὰ τρία ἔχουν ὑποκείμενο τὸν Χριστὀ. Ἡ σύνδεση τῶν δύο ἱερῶν βιβλίων κατέστη παραπάνω ἀπὸ σαφής.

Τὴν σύνδεση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Μάξιμος Ὁμολογητὴς λέγοντας ὅτι ὁ νόμος (τῆς Π.Δ.) σκιαγράφησε τὸν Χριστό, ἡ καινὴ Διαθήκη τὸν ζωγράφισε. Γιὰ τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες στὴν Π.Δ. εἶπε ὅτι αὐτοὶ ἄρχισαν μὲ τὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων. Ἡ δὲ πτώση αὐτὴ δὲν ἦταν ἄλλο παρὰ ὁ ἐγωισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἔφερε τὴν συντριβή του εἰσάγοντας στὴν ζωή του την φθορὰ καὶ τὸν θάνατο, σωματικὸ καὶ πνευματικό. Μὲ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἐπῆλθε πόνος καὶ φθορὰ καὶ στὴν φύση. Ἀγρίεψε ὅλη ἡ δημιουργία καὶ ὁ ἄνθρωπος ζεῖ τὴν τραγικότητα τῆς πτώσης του. Ἀπὸ τότε ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τὴν πτώση.

Ὁ Θεὸς ὡστόσο δὲν τὸν ἄφησε μόνο στὸν ἀγώνα τῆς ἀνόρθωσης. Ἔδωσε στὸν ἄνθρωπο τὸν νόμο. Τὸν Μωσαϊκὸ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, προσαρμοσμένο στὴν νηπιώδη πνευματικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καὶ τὸν νέο νόμο τῆς Καινῆς, ποὺ ἔφερε ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός, ἠθικὰ ἀνώτερο καὶ τελειότερο.

Τρία στοιχεῖα ποὺ ὑπάρχουν στὴν Καινὴ Διαθήκη καταδεικνύουν τὴν σχέση Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης:

τὸ συμπληρούμενον: ὁ Χριστὸς δὲν κατήργησε ἀλλὰ συμπλήρωσε τὸν Μωσαϊκὸ νόμο. τὸ ἐκπληρούμενον: στὴν Καινὴ Διαθήκη ἐκπληρώθηκαν οἱ προφητεῖες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ φράση τὸῦ Χριστοῦ: «Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονε ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου», ἀποτελεῖ ἀποδοχὴ τῆς θεοπνευστίας τῆς Π.Δ. ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστό.

Τὸ καταργούμενον: ὅλες οἱ θυσίες ποὺ προβλέπονταν ἀπὸ τὸν Μωσαϊκὸ νόμο καταργήθηκαν, διότι ὑπερίσχυσε ἡ Σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ.

Τέλος ἔδωσε τρία παραδείγματα πνευματικοῦ ἀγώνα μέσα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Πρῶτο παράδειγμα ὁ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος δὲν ρωτάει πολλά. Παίρνει τὴν ἐντολή, ὑπακούει καὶ τὴν ἐκτελεῖ. Ὁ Ἀβραάμ ἀναλαμβάνει τὸν ἀγώνα τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς πειθαρχίας στὸν Θεό.

Δεύτερο παράδειγμα ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ ταλαιπωρεῖται σαράντα χρόνια στὴν ἔρημο διεξάγοντας τὸν ἀγώνα τῆς ἐπιβίωσης. Μαζὶ μ’ αὐτὸν διεξάγει καὶ τὸν ἀγώνα τῆς διατήρησης τῆς πίστης στὸν Θεό, τὴν ὁποία πολλὲς φορὲς χάνει, γιατὶ πιστεύει ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἐγκατέλειψε.

Τρίτο παράδειγμα ὁ προφήτης Ἱερεμίας. Ὁ προφήτης βρίσκεται σὲ μεγάλη θλίψη καὶ θρηνεῖ γιὰ τὴν ἀπιστία καὶ ἀμετανοησία τοῦ λαοῦ του. Ὁ ἀγώνας του εἶναι ἀγώνας ὑπομονῆς.

Καὶ ἔκλεισε τὴν ὁμιλία του μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸν ἀγώνα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κυροῦ Ἱερεμία, ὁ ὁποῖος, ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε ὁ π. Ἰάκωβος, δὲν ἔκανε θεολογία Γραφείου, ἀλλὰ θεολογία Θυσιαστηρίου.

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ π. Ἰάκωβος δέχθηκε ἐρωτήσεις καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες τοῦ άκροατηρίου.

Στὴν συνέχεια ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ συναπτὰ ἡ Μονολόγιστη εὐχή.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ ἱερὰ Ἀγρυπνία, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ π. Ἰάκωβος Κανάκης. Ἔψαλε ὁ κ. Θεολόγος Χριστοδούλου, φοιτητὴς τοῦ Τμήματος Φωτογραφίας καὶ Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων ΠΑ.Δ.Α.

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC