Αρχική > News > H είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

H είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα

Μεταξύ της Ιερουσαλήμ και του Όρους των Ελαιών βρίσκεται η κοιλάδα του Ιωσαφάτ, ή του χειμάρρου των κέδρων, ή της Γεσθημανή. Αρχίζει από τα βορειοδυτικά του λόφου Βεζεθά, περνά από τη Γεσθημανή, το φρέαρ του Ιωάβ, τη Λαύρα του Αγίου Σάββα και καταλήγει στη Νεκρά Θάλασσα. Από την κοιλάδα αυτήν πέρασε ο Δαυίδ σε κατάσταση θλίψεως, όταν τον καταδίωκε ο γιός του Αβεσαλώμ.

Από εδώ πέρασε πολλές φορές και ο Κύριος πηγαίνοντας η επιστρέφοντας από το όρος των Ελαιών. Από την πύλη αυτήλέγεται ότιεισήλθε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαίων.

Υπάρχει η γνώμη ότι σε αυτήν την κοιλάδα θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και η κρίση του κόσμου. Η γνώμη αυτή στηρίζεται πάνω σε ένα χωρίο του προφήτη Ιωήλ που λέει « Ιδού εγώ έν ταίς ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω όταν επιστρέψω την αιχμαλωσίαν Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσομαι προς αυτούς εκεί, υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ οι διεσπάρησαν εν της έθνεσι » (Ιωήλ Γ’ 1- 2).

Συνδεδεμένη με την ερμηνεία αυτήν είναι και η παράδοση ότι ή “Χρυσή Πύλη η κεκλεισμένη ή κατά ανατολάς” πού βλέπει προς την κοιλάδα του Ιωσαφάτ θα ανοίξει κατά την Δευτέρα Παρουσία.

http://koschristof.blogspot.gr/p/blog-page_9193.html Κείμενα από Πτυχιακή Εργασία Ευαγγελιάδου Δέσποινας με θέμα «Προσκυνηματικός Τουρισμός»

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC