Αρχική > News > Tὸ ἀσκητικὸ πνεῦμα στήν Παλαιὰ Διαθήκη

Tὸ ἀσκητικὸ πνεῦμα στήν Παλαιὰ Διαθήκη

- Στήν Παλαιὰ Διαθήκη δὲν φαίνεται τὸ ἀσκητικὸ πνεῦμα· πῶς τὸ ἐξηγεῖτε αὐτό:
- Μόνο τὸ νὰ κάνης νηστεία καὶ μετάνοιες καὶ ἀγρυπνίες εἶναι ἄσκησι; Τὸ νὰ εἶναι στὸν οἶκο τοῦ Πετεφρὴ ὁ Ἰωσὴφ καὶ νὰ εἶναι μέσα σὲ τόσα πλούτη καὶ νὰ τὰ διαχειρίζεται ὅλα ἀνεξελέγκτως καὶ νὰ μὴν κλέβη, αὐτό δὲν εἶναι άσκη­σι; Δὲν εἶναι ἄσκησι, δὲν εἶναι ἐπιβολὴ στὸν πειρασμὸ τῆς πλεονεξίας; Εἶναι μικρὴ ἄσκησι αὐτὴ; Τὸ νὰ τοῦ επιτίθε­ται ἡ γυναίκα τοΰ Πετεφρὴ καὶ αὐτός νὰ ἔχη τὴ δύναμι νὰ λέη ὄχι καὶ νὰ ἐγκαταλείπη καὶ τὸ χιτώνα του καὶ νὰ φεύγη, μικρὴ ἄσκησι εἶναι αὐτό τὸ πράγμα στὴν ἡδονή τῆς σαρκός; Καὶ αὐτὸ εἶδος ἀσκήσεως εἶναι. Ἀκόμη, οἱ τρεῖς Παῖδες, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνταν νὰ φᾶνε τὰ φαγητὰ τὰ ὁποία τοὺς ἔδιναν, τὰ ὅποια ἀπαγόρευε ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος καὶ ζητοῦσαν καὶ ἔτρωγαν πολὺ ἁπλὰ φαγητὰ καὶ ἄνοστα, αὐτό δὲν ἦταν ἄσκησι; Οἱ Μακκαβαίοι Παῖδες στὴν Π. Διαθήκη μὲ τὸ διδάσκαλο τους τὸν Έλεάζαρο, πού προ­τίμησαν τὸ μαρτύριο γιὰ νὰ μὴ φᾶνε χοιρινὸ κρέας επει­δή τὸ ἀπαγόρευε ὁ Μωσαϊκὸς Νόμος, δὲν ἔκαναν άσκη­σι; Εἴδη ἀσκήσεως ὑπάρχουν διάφορα. Ὅλοι οἱ ἅγιοι καὶ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθένας μὲ τὰ δικὰ του μέτρα καὶ μὲ τὰ δικὰ του εἴδη ἀσκήσεως, ὅλοι εἶχαν τὴν ἄσκησὶ τους. Τὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἔδωσε στὰ χέρια τοῦ Δαυὶδ τὸ Σαοὺλ μέσα στὴ σπηλιὰ στὴν ὁποῖα κοιμόταν καὶ μποροῦσε νὰ τὸν φονεύση καὶ δὲν τὸ ἔκανε, αὐτό δὲν ἦταν ἄσκησι μεγάλη; Δὲν ὑπέταξε τὸ θυμὸ του, δὲν ξεπέ­ρασε τὸ μίσος του; Δὲν ξεπέρασε τὸ ἔμφυτο στὸν άνθρω­πο στοιχεῖο τῆς ἐκδικήσεως; Ὅλα αὐτά δὲν τὰ ξεπέρασε ὁ Δαυὶδ γιὰ νὰ κάνη αὐτό τὸ πράγμα; Μικρὴ νίκη κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ κατὰ τῶν παθὼν του ἦταν αὐτό;

✞ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC