Αρχική > Tags > Κατήχηση

Κατήχηση

Παιδικά βίντεο

Yπερηφάνεια και Tαπείνωση (Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ)

«Η υπερηφάνεια προσπαθεί να φανταστεί έναν κόσμο και να ζήσει σε αυτόν. Η ταπείνωση δέχεται τον κόσμο όπως τον δημιούργησε ο Θεός».

Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ

Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός...

Όταν κάνουμε συνέχεια προσευχή, θα μας φωτίζει ο Θεός τι να κάνουμε κάθε φορά και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θα το λέει ο Θεός μέσα μας. Θα βρίσκει τρόπους ο Θεός.

Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης

Από το Γεροντικό

Ο αββάς Βενιαμίν πεθαίνοντας είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε: Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε τον Θεό για το κάθε τι».

Είπε ο αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: Από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σωφροσύνη».

Ο άνθρωπος, ο οποίος στο σπίτι προσεύχεται, φωτίζει και τους άλλους...

«Ένα σπίτι για να φωτιστεί, πιθανόν να χρειαστεί και 6 και 8 και 10 φώτα. Αν όμως δεν υπάρχουν 10 φώτα και υπάρχουνε 8 δεν φωτίζεται το σπίτι; Είναι σαν να μην έχει καθόλου φως;
Φωτίζεται.
Εάν παραδεχτούμε ότι το σπίτι έχει 6 φώτα, ότι έχει 4 φώτα...

Τώρα εἶναι καιρὸς νὰ μετανοήσωμεν, νὰ παύσωμεν ἀπό τὰ κακά, καὶ νὰ κάμνωμεν τὰ καλὰ, διότι ἕως αὔριον δὲν ήξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν...

Ἡμεῖς, χριστιανοὶ μου, τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤ ἁμαρτωλοί; ἀνίσως καὶ εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι εἰ δὲ καὶ εἴμεθα άμαρτωλοί, τώρα είνε καιρὸς νὰ μετανοήσωμεν, νὰ παύσωμεν ἀπό τὰ κακά, καὶ νὰ κάμνωμεν τὰ καλὰ, διότι ἕως αὔριον δὲν ήξεύρομεν τὶ θὰ πάθωμεν.
Προσέχετε λοιπόν, άδελφοὶ μου, νὰ μὴ ὑπερηφανεύεσθε, νὰ μὴ φονεύετε, νὰ μὴ μοιχεύετε, νὰ μὴ κάμνετε ὅρκους...

"Όποιος ελπίζει και παρακαλεί τον Θεό, δεν θα παραβλέψει ο Θεός την δέησή του"

-Οι πειρασμοί μας συμβαίνουν για να προσέχουμε και να αποκτούμε πείρα και να γίνουμε σοφοί κατά Θεό. Μας παιδεύει ο Θεός δια να γίνουμε άξιοι να κοινωνήσουμε της αγιότητος Αυτού.
-Όποιος ελπίζει και παρακαλεί τον Θεό, δεν θα παραβλέψει ο Θεός την δέησή του, όταν υπάρχει ταπεινή προσευχή.

Ό τρόπος γιά νά άποφύγετε τίς παγίδες αύτές εἶναι ένας...!

Τό νά μήν σκέπτετε ό άνθρωπος τόν Θεό, αύτό εἶναι ή πρώτη έπιτυχία τού διαβόλου. Ή δεύτερη έπιτυχία του εἶναι, ή προσκόλληση τής καρδιάς τού άνθρώπου σέ κάτι τό γήϊνο καί ή αίχμαλωσία τών αίσθημάτων καί τών σκέψεών του σ' αύτό. Αύτή εἶναι ή χειρότερη έπιτυχία τού έχθρού!
Ό τρόπος γιά νά άποφύγετε τίς παγίδες αύτές εἶναι ένας:

Mνημόνευε Ίησούν διαπαντὸς...!

Παιδί μου, μνημόνευε Ίησούν διαπαντὸς, ίνα είς όλας τάς άδυναμίας εύρης τό κατάλληλον φάρμακον!
-Πόνον έχεις; Διά τής έπικλήσεως τού Ίησού θά εύρης άνακούφισιν καί φώτισιν!
-Θλίψιν έχεις; Ίησούν έπικαλού καί ίδού ή παρηγορία θά άνατείλη είς τήν σφαίραν τής καρδίας σου!

Ας σηκωνόμαστε τη νύκτα˙ και αν ακόμη δεν κάνης πολλές προσευχές, κάνε μία με πνευματική καθαρότητα και είναι αρκετό

Δε ζητώ τίποτε περισσότερο˙ και αν όχι μέσα στα μεσάνυχτα, τουλάχιστον την ώρα του όρθρου.
Δείξε ότι η νύχτα δεν είναι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή˙ μην ανεχθής να περάση με απραξία, αλλά άμοιψε τον Κύριο με την αμοιβή αυτή˙ ή καλλίτερα, και αυτή σε σένα επιστρέφει.
Πες μου λοιπόν, αν πραγματικά πέσουμε σε κάποια φοβερή δοκιμασία, ποιον δεν παρακαλούμε να μας βοηθήση; Και αν πετύχουμε αμέσως εκείνο που ζητάμε, νιώθουμε ανακούφισι.

"Είμαι ανώτερος από τους άλλους"

Ήταν ένας μέγας ασκητής, που όταν πήγε στην έρημο είπε στον Χριστό:
- Χριστέ μου, εγώ θέλω να αφιερωθώ σε σένα και να μην ασχολούμαι με κανένα υλικό πράγμα, ώστε να έχω ασταμάτητη καρδιακή προσευχή, ευχόμενος για την σωτηρία της ψυχής μου και όλου του κόσμου. Και Εσύ ως κυβερνήτης και τροφεύς παντός ανθρώπου, να θρέψεις και εμένα με τον τρόπο που γνωρίζεις...

©2010 orthmad.gr | Web development by Integrated ITDC